Výzva na vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami

Sprostredkovateľský orgán PSK – Ministerstvo životného prostredia SR

Dátum vyhlásenia: 30.11.2023

Dátum uzavretia: 30.4.2024

 

 

Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami

a zdroj EÚ: 40 000 000,00 €

Miera príspevku: 100 %

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je realizácia adaptačných opatrení, ktorých funkciou je zadržiavanie vody na území, čo prispeje k zmierneniu prejavov sucha, ako aj zvýšeniu vodozádržnej schopnosti povodia a spomaleniu odtoku vody, čím sa zároveň prispeje k ochrane pred povodňami.

Oprávnení žiadatelia:
 1. Subjekty verejnej správy:
  a) ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy),
  b) štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie,
  c) ostatné subjekty verejnej správy,
  d) obce a vyššie územné celky,
  e) rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom,
  f) združenia s výlučnou účasťou obcí, ktoré vznikli na základe zákona o obecnom zriadení (§ 20b až § 20f) alebo na základe Občianskeho zákonníka16 (§ 20f až § 21),
 2. Združenia právnických osôb v zmysle Občianskeho zákonníka,
 3. Združenia fyzických osôb a združenia fyzických a právnických osôb,
 4. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby18, vrátane cirkví a náboženských spoločností,
 5. Nadácie

V súlade s cieľom výzvy sú predmetom podpory:

 1. vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine ( Vodozádržné opatrenia zaradené pod hlavnú aktivitu 1.A) a 1.B) nemajú protipovodňový účinok, teda neslúžia aj na ochranu pred povodňami. Ich primárnym cieľom je zadržanie vody).

Oprávnené sú tieto hlavné aktivity projektu:

 • budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. dažďové záhrady, zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade,
 • realizácia intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech,
 • realizácia vegetačných fasád a stien,
 • zelené infiltračné pásy, zelené vsakovacie prielahy, rigoly, ryhy a priekopy, vsakovacie jamy, zádržné valy,
 • náhrada nepriepustných povrchov za zelené priepustné plochy,
 • vytváranie remízok, mimo pozemkov, na ktoré žiadateľ poberá dotáciu zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky resp. Programu rozvoja vidieka),
 • terasovanie svahov,
 • terénne modelácie s odtokom zrážkovej vody do vodozádržného opatrenia,
 • zvýšenie retenčného potenciálu povodia (vytváranie prírodných vodných nádrží v prirodzených terénnych depresiách (mimo toku), zadržiavajúcich vodu z priľahlého územia (vrátane zberného systému) a pod).
 • budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako napr. nádrže (podzemné alebo nadzemné) za účelom využitia zrážkovej vody na úžitkové účely (napr. zavlažovanie, sanitárne účely vo verejných budovách),
 • výmena nepriepustných povrchov za priepustné povrchy (napr. priepustný betón/asfalt, mlatový povrch, zámková dlažba, špeciálne povrchy (živicou viazané systémy),
 • terénne modelácie s odtokom zrážkovej vody do vodozádržného opatrenia,
 • podpovrchové vsakovacie systémy,
 • suchý polder,
 • budovanie technických objektov/častí objektov na spomalenie odtoku zrážkovej vody (napr. budovanie oporných múrov pre terasovanie).
 1. vodozádržné opatrenia s protipovodňovým účinkom v sídlach a krajine mimo vodných tokov (Vodozádržné opatrenia zaradené pod hlavnú aktivitu 2.A) a 2.B) slúžia aj na ochranu pred povodňami. Ich protipovodňový účinok sa prejaví v geografických oblastiach v ktorých existuje potenciálne významné povodňové riziko alebo kde možno predpokladať jeho pravdepodobný výskyt v súlade s platnými plánmi manažmentu povodňového rizika (PMPR).

Oprávnené sú tieto hlavné aktivity projektu:

 • budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade, polder,
 • zelené infiltračné pásy, zelené vsakovacie prielahy rigoly, ryhy a priekopy, vsakovacie jamy, zádržné valy,
 • vytváranie remízok, mimo pozemkov, na ktoré žiadateľ poberá dotáciu zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky resp. Programu rozvoja vidieka),
 • terasovanie svahov,
 • zvýšenie retenčného potenciálu povodia (vytváranie prírodných vodných nádrží v prirodzených terénnych depresiách (mimo toku), zadržiavajúcich vodu z priľahlého územia (vrátane zberného systému) a pod).
 • suchý polder,
 • budovanie technických objektov/častí objektov na spomalenie odtoku zrážkovej vody (napr. budovanie oporných múrov pre terasovanie).

Nie je možná kombinácia medzi aktivitami 1 a 2.

 

Viac informácií o výzve získate TU alebo na tel. čísle 0949 753 165

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)