Program obnovy dediny

Vyhlasovateľ: Environmentálny fond

Dátum uzavretia: 02. 09. 2024

Výzva na predloženie žiadosti o dotáciu v rámci Environmentálneho fondu zameraná na oblasť „Program obnovy dediny“

 

 

Oprávnení žiadatelia:

 • Obec bez štatútu mesta – výlučne podľa zákona o obecnom zriadení.

Oprávnené aktivity:

 • Činnosť POD 1: Kvalita životného prostredia na vidieku
  1. Podpora udržateľného využívania vôd na lokálnej úrovni;
  2. Budovanie a rekonštrukciu adaptačných opatrení na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy v súlade so Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy na lokálnej úrovni a v súlade s Koncepciou vodnej politiky SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050.
 • Činnosť POD 2: Zelená infraštruktúra a starostlivosť o krajinu
  1. Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry;
  2. Revitalizácia a budovanie verejne dostupných priestranstiev v zastavanom území obce s povinným minimálnym limitom na prvky zelenej infraštruktúry;
  3. Starostlivosť/ochrana/obnova/revitalizácia stromov (verejne dostupná zeleň);
  4. Obnova a zriaďovanie náučných chodníkov a expozícií;
  5. Ochrana a starostlivosť o charakteristický vzhľad krajiny a o významné krajinné prvky a pamätihodnosti;
  6. Rekonštrukcia/obnova/ochrana drobnej sakrálnej architektúry.

Maximálna výška dotácie: 8 000 €

Spolufinancovanie oprávnených nákladov projektu vo výške 1 % zo strany žiadateľa.

Termín na podanie žiadosti: do 02. 09. 2024

 

 

Viac informácií získate na:

Tel. č. 0949 753 165

E-mail: info@brra.sk

https://envirofond.sk/specifikacia_program-obnovy-dediny/

 

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)