Triedený zber komunálnych odpadov

Vyhlasovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia: 29.1.2024

Dátum uzavretia: 31.5.2024

Cieľ výzvy

Výzva je zameraná na budovanie zberných dvorov a zefektívňovanie systémov zberu vytriedených komunálnych odpadov, ako aj rozširovanie systémov triedeného zberu o ďalšie zložky KO, za ktorých zber a nakladanie s nimi je zodpovedná obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne.

Výška spolufinancovania: minimálne 8,00 %

Hlavné aktivity projektu

  1. Výstavba nových zberných dvorov za účelom zvýšenia množstva vytriedených oprávnených druhov KO.
  2. Rekonštrukcia existujúcich zberných dvorov za účelom zvýšenia množstva vytriedených oprávnených druhov KO.
  3. Nákup hnuteľných vecí za účelom zvýšenia množstva vytriedených oprávnených druhov KO za podmienky, ak je zberný dvor vybudovaný, resp. disponibilný v rámci aktuálne zavedeného systému triedeného zberu KO.

Hlavné aktivity projektu nie je možné v rámci jednej ŽoNFP kombinovať. Žiadateľ je oprávnený predložiť ŽoNFP iba na jednu spomedzi uvedených troch hlavných aktivít projektu.

Oprávnený žiadatelia:

  • obec,
  • združenie obcí,
  • príspevková organizácia obce,
  • rozpočtová organizácia obce,
  • právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom,
  • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí,
  • združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100 % vlastníctve obce/obcí.

Maximálna výška celkových oprávnených priamych výdavkov projektu bez DPH sa vypočíta ako súčin počtu obyvateľov príslušného záujmového územia a finančného limitu stanoveného pre jedného obyvateľa. Finančný limit pre jedného obyvateľa je stanovený vo výške 200 EUR (bez DPH). Zároveň sú stanovené finančné limity pre počet obyv do 30 000 (max. 500 000 €), od 30 001 do 50 000 (max. 600 000 €) a nad 50 001 (max. 1 000 000 €).

Žiadateľ/prijímateľ je povinný začať s realizáciou VO najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP.

 

 

Viac informácií na:

eurofondy.gov.sk

Tel. č. 0949 753 165

E-mail: info@brra.sk

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)