Podpora rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a turistickej infraštruktúry

PPA Podpora pre investície na spracovanie / uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkovpodopatrenie: 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.
Prijímateľmi sú:
1. obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane);
2. združenia obcí s právnou subjektivitou (s priemerným počtom obyvateľov do 1 000 vrátane). V rámci združení obcí tieto združenia môžu zahŕňať aj obce nad 1000 obyvateľov ale investície môžu byť realizované len v obciach do 1000 obyvateľov.  Dátum vyhlásenia výzvy: 27.10.2015              Dátum uzavretia výzvy: 06.04.2016

Oprávnené sú nasledovné aktivity:

Aktivita 1: investície súvisiace s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.;
Aktivita 2: investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy a pod.;
Aktivita 3: investície zamerané na budovanie, rekonštrukciu náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách a pod.

1.2 Časový harmonogram konania o ŽoNFP
 Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 28.03.2016 do 06.04.2016
Hodnotenie ŽoNFP Začína od posledného možného dátumu na doručenie ŽoNFP poštovou alebo obdobnou prepravou a končí dňom vydania Rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP
Počet podaných ŽoNFP v predmetnej výzve Menej ako 100 podaných ŽoNFP Viac ako 100 a menej ako 300 podaných ŽoNFP Viac ako 300 podaných ŽoNFP
Vypracovanie potvrdenia o registrácii ŽoNFP Najneskôr do 40 pracovných dní od posledného možného dátumu na doručenie ŽoNFP poštovou alebo obdobnou prepravou Najneskôr do 60 pracovných dní od posledného možného dátumu na doručenie ŽoNFP poštovou alebo obdobnou prepravou Najneskôr do 90 pracovných dní od posledného možného dátumu na doručenie ŽoNFP poštovou alebo obdobnou prepravou
Výber ŽoNFP Najneskôr do 30 pracovných dní od vypracovania potvrdenia o registrácii ŽoNFP Najneskôr do 40 pracovných dní od vypracovania potvrdenia o registrácii ŽoNFP Najneskôr do 60 pracovných dní od vypracovania potvrdenia o registrácii ŽoNFP
Vydanie rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP Najneskôr do 30 pracovných dní od výberu ŽoNFP Najneskôr do 40 pracovných dní od výberu ŽoNFP Najneskôr do 60 pracovných dní od výberu ŽoNFP

1.4 Výška oprávnených výdavkov (OV) na jeden projekt:
Aktivita Zameranie Min. a max. výška OV na jeden projekt (v EUR)
1. investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.; Min.:10.000
Max.: 40.000
2. investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy a pod.; Min.: 10.000
Max.: 30.000

3. budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách a pod. Min.:10.000
Max.: 50.000

Viac informácií nájdete tu.

 

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)