OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VÝZVY č. 12/PRV/2015

904_prv-sr-2014-2020Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 oznamuje, že dňa 10.10.2016 zrušila Výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020, číslo výzvy 12/PRV/2015, ktorá bola vyhlásená dňa 27.10.2015 (opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podpopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania , zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry).

Poskytovateľ pristupuje k zrušeniu výzvy v súlade s ustanovením § 17 ods. 8 zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dôvodom zrušenia výzvy je podstatná zmena podmienok poskytnutia príspevku vo forme úpravy minimálnej a maximálnej výšky oprávnených výdavkov na jeden projekt v rámci jednotlivých aktivít a to z dôvodu nenapĺňania ukazovateľov výstupu Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. V zmysle ustanovení ods. 7 kapitoly 5.2.1.1 – Zmena a zrušenie výzvy platného Systému riadenia PRV SR 2014 – 2020 je takáto zmena klasifikovaná ako podstatná zmena podmienok poskytnutia príspevku, v prípade ktorej je poskytovateľ povinný výzvu zrušiť.

Dostupné na:http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-zruseni-vyzvy-c-12-prv-2015/7926

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)