Grantový program Nadácie ZSE „Mením na zeleň“

Vyhlasovateľ: Nadácia ZSE

Vyhlásenie programu: 7.3.2023

Uzávierka predkladania projektov: 11.4.2023

Realizácia podporených projektov: 10.5.2023 – 30.11.2023

Nadácia ZSE prerozdelí v programe sumu 70 000 €.

Maximálna výška podpory na jeden projekt je 2 000 €.

Jeden subjekt môže do programu predložiť jeden projekt.

 

Cieľom programu je podporiť projekty zamerané na:

 • environmentálne vzdelávanie
 • využívanie obnoviteľných zdrojov
 • vedu a výskum v oblasti environmentálnych tém
 • ochranu krajinných prvkov a ekotypov
 • cirkulárnu ekonomiku
 • udržateľný spôsob života ľudí
 • znižovanie uhlíkovej stopy

 

O podporu z programu sa môžu uchádzať tieto subjekty:

 • mimovládne organizácie (neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie,…);
 • centrá voľného času, komunitné centrá;
 • obce a mestá;
 • školy a školské zariadenia;

 

Program podporí:

 • vzdelávacie a edukatívne projekty zamerané na zvyšovanie povedomia o zodpovednom prístupe k životnému prostrediu a spôsoboch, ako ich aplikovať v každodennom živote
 • projekty rozvíjajúce zručnosti a kompetencie potrebné pre udržateľnú budúcnosť
 • environmentálne projekty prepájajúce komunity na rôznych úrovniach
 • projekty prispievajúce k ochrane krajinných prvkov a ekotypov – záchrana a obnova pôvodných druhov, udržiavanie a obnova biodiverzity
 • projekty podporujúce sebestačnosť – budovanie komunitných záhrad na verejných plochách, opätovné využívanie dažďovej vody
 • podpora cirkulárnej ekonomiky – podpora efektívneho využívania zdrojov prostredníctvom zdieľania, prenájmu, požičiavania, dlhodobého využívania produktov s dlhou životnosťou

 

 

Viac informácií nájdete na:

https://www.nadaciazse.sk/projekt/menim-na-zelen

 

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)