NFP pre Prioritnú os 4 Odpadové hospodárstvo

separovany_zberVýzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Prioritná os 4: Odpadové hospodárstvo   Operačný cieľ 4.1 podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
kód výzvy: OPŽP-PO4-15-1
Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev sa môže v čase vyhlásenia výzvy odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.
S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 môže riadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev v nadväznosti na postupné uvoľňovanie nevyčerpaných a ušetrených finančných prostriedkov.

Kritériá

Viac informácií na stránke http://www.opzp.sk/

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)