Ochrana národných kultúrnych pamiatok

kultúrna pamiatkaMinisterstvo kultúry Slovenskej republiky zverejňuje výzvu v rámci účelu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva. Výzva je zameraná na predkladanie žiadostí na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok, projektov prípravy a realizácii obnovy alebo reštaurovania kultúrnych pamiatok aj v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie, dokumentácie, prezentácie, interpretácie, publikovania a využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami. 1. Účel poskytnutia dotácie:
Ministerstvo môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva.
Dotácie v rámci dotačného systému ministerstva sa na účel určený zákonom poskytujú v podprogramoch, ktorých členenie je uvedené v smernici o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
V programe Obnovme si svoj dom ide o tieto podprogramy:
podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok.
podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.
podprogram 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu.
podprogram 1.4 Obnova a konzervácia torzálnej architektúry a historických parkov.
podprogram 1.5 Národný cintorín v Martine.

Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)