ZATEPĽOVANIE VEREJNÝCH BUDOV

Ministerstvo životného prostrediaZníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov prostredníctvom:  zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;
modernizáciou vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie;
inštaláciou systémov merania a riadenia;
zmenou spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov CZT;
inštaláciou zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove.

Prioritou budú najmä komplexné projekty, t.j. projekty v ktorých sa bude kombinovať zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií s modernizáciou vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, elektroinštalácie alebo s inými opatreniami na úsporu energie v budove, ktoré budú navrhované na zníženie potreby energie na úroveň nízkoenergetických budov, ultranízkoenergetických budov a budov s takmer nulovou potrebou energie. Navrhované opatrenia a ich energetické, environmentálne a ekonomické hodnotenie budú musieť byť podložené energetickým auditom, vypracovaným odborne spôsobilou osobou minimálne v rozsahu uvedenom v prílohe č. VI smernice 2012/27/EÚ.

Oprávnení žiadatelia:

subjekty ústrednej správy
subjekty územnej samosprávy
verejnoprávne ustanovizne

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených pre výzvu: 150 000 000 EUR
Forma výzvy: zatvorená (predpokladaný termín vyhlásenia – 4.Q 2015)
Poskytovateľ: sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP – Slovenská inovačná a energetická agentúra

Poznámka:V rámci tejto výzvy budú podporované opatrenia zvyšovania energetickej efektívnosti budov, ktoré vyplynuli z energetických auditov, a teda nie projekty rekonštrukcií zariadení alebo areálov verejných budov. V OP KŽP budú prioritne podporované budovy štátnej správy. Budovy, v ktorých sa poskytuje sociálna starostlivosť, budú výlučne predmetom podpory IROP. Komplexná obnova budov na bývanie bude taktiež podporená v rámci IROP s cieľom zlepšenia ich energetickej efektívnosti.

Viac na stránke Eurodotacie

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)