Výzva na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov

op-kzpV rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi subjekty (oprávnené na podnikanie, resp. subjekty, ktoré sa stávajú účastníkom hospodárskej súťaže), ktoré vykonávajú, resp. plánujú vykonávať niektoré z nasledovných oprávnených podaktivít OP KŽP, resp. činností v oblasti nakladania s nie nebezpečnými odpadmi. Vzhľadom na skutočnosť, že aktivity podporované v rámci tejto výzvy predstavujú hospodársku činnosť, sú oprávnení žiadatelia (vrátane subjektov verejnej správy, neziskových organizácií alebo združení právnických osôb) považovaní za podnik. Určujúcou definíciou malého a stredného podniku (ďalej len „MSP“) je definícia uvedená v čl. 2 ods. 2 a v Prílohe č. 1 nariadenia o skupinových výnimkách, ktorá tvorí prílohu Schémy regionálnej investičnej pomoci v oblasti odpadového hospodárstva pre programové obdobie 2014 – 2020. Veľký podnik je podnik, ktorý nemožno klasifikovať ako MSP.   Kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2016-16

Stanovené hodnotiace kolá

Uzavretia 1.hodnotiaceho kola  28. február 2017
Uzavretia 2.hodnotiaceho kola  30. jún 2017
Uzavretia hodnotiaceho kola  v intervale 4.mesiacov  

Formulár žiadosti o NFP a vybrané prílohy povinne sa predkladajú v elektronickej forme elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ a zároveň kompletnú žiadosť o NFP, vrátane všetkých povinných príloh v písomnej forme.

OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi subjekty (oprávnené na podnikanie, resp. subjekty, ktoré sa stávajú účastníkom hospodárskej súťaže), ktoré vykonávajú alebo plánujú vykonávať niektoré z nasledovných oprávnených podaktivít OP KŽP, resp. činností v oblasti nakladania s nie nebezpečnými odpadmi.

Vzhľadom na skutočnosť, že činnosti podporované v rámci tejto výzvy predstavujú hospodársku činnosť, sú oprávnení žiadatelia (vrátane subjektov verejnej správy, neziskových organizácií alebo združení právnických osôb) považovaní za podnik.

Oprávnené aktivity

 1. Príprava na opätovné použitie nie nebezpečných odpadov19, t.j.:
 • Výstavba nových zariadení pre prípravu na opätovné použitie odpadov;.
 • Nákup technológií a hnuteľných vecí pre prípravu na opätovné použitie odpadov;
 1. Recyklácia nie nebezpečných odpadov20, t.j.
 • Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na recykláciu nie nebezpečných odpadov;.
 • Nákup technológií a hnuteľných vecí na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane technológií a hnuteľných vecí určených na úpravu odpadov ako súčasť technológie recyklácie;
 1. Materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na palivá21, t.j.:
 • Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa dajú použiť ako palivo;.
 • Nákup technológií a hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadení na materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa dajú použiť ako palivo;
 1. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, t.j.:…
 • Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu (ďalej aj „BRO“), napr. kompostárne alebo iné zariadenia na aeróbny alebo anaeróbny rozklad, vrátane nákupu hygienizačných jednotiek;.
 • Nákup hnuteľných vecí na zhodnocovanie BRO napr. drviče, nakladače a prekopávače nevyhnutne potrebné pre prevádzku zariadenia na zhodnocovanie BRO

V rámci tejto aktivity nie je oprávnená výstavba zariadení na produkciu bioplynu na výrobu tepla a elektrickej energie.

 1. Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov, t.j.
 • Výstavba a nákup nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov za účelom dodatočného dotriedenia a biologickej stabilizácie zvyškového, výlučne zmesového komunálneho odpadu prostredníctvom systémov, tzv. mechanicko-biologickej úpravy odpadu, pri ktorých výsledným produktom po mechanicko-biologickej úprave je výlučne upravený, resp. biologicky stabilizovaný odpad;
 • iné hnuteľné vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu (s výnimkou zberových vozidiel a zberných nádob na zmesový komunálny odpad).

Predkladané projekty musia byť v súlade so záväznou časťou Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020 (t. j. neoprávnenými budú napr. projekty zamerané na katalytické chemické štiepenie plastov, projekty zamerané na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií, určených na primárne drvenie).

V rámci výzvy nie sú oprávnené aktivity zamerané na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov, z uvedeného dôvodu sú neoprávnené výdavky na obstaranie zberných nádob na vytriedené zložky komunálnych odpadov a zberné nádoby na zmesový komunálny odpad. Výnimku tvoria veľkoobjemové kontajnery na dočasné zhromažďovanie odpadu určeného na ďalšie zhodnotenie. umiestnené v areáli zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Zároveň sú neoprávnené dopravné prostriedky slúžiace na zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov ako aj zmesového komunálneho odpadu.

Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré svojimi aktivitami spadajú do vyššie definovaného rámca oprávnených aktivít. Za oprávnené na poskytnutie príspevku nie je možné považovať projekty, ktoré v rámci jednej ŽoNFP kombinujú viac oprávnených aktivít; t.j. jedna ŽoNFP musí byť predložená práve na jednu oprávnenú aktivitu. V rámci výzvy nie sú oprávnené projekty zamerané výlučne na nákup zariadení na úpravu odpadov (okrem zariadení na mechanicko-biologickú úpravu odpadu.

V prípadoch, v ktorých sa uplatňuje princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov, bude podpora projektov podmienená jeho dôsledným dodržiavaním s cieľom zamedziť duplicitnému financovaniu výdavkov, t.j. výdavky, ktoré majú podľa zákona o odpadoch24 znášať výrobcovia, sú neoprávnené na financovanie v rámci projektu.

V rámci výberu projektov bude zohľadnený aspekt inovatívnosti technológií idúcich nad rámec noriem EÚ tam, kde je to uplatniteľné podľa platných právnych predpisov, prípadne budú v rámci výberu projektov zvýhodňované riešenia umožňujúce priblíženie sa, resp. napĺňanie najambicióznejších štandardov vyplývajúcich z legislatívy EÚ v danej oblasti v prípade, že legislatíva EÚ definuje rozsah hodnôt, ktoré je potrebné dodržiavať.

Prioritizované budú technológie, ktoré budú v súlade s kritériami na určovanie najlepšie dostupných techník (BAT) – porovnanie navrhovanej technológie zhodnocovania alebo recyklácie odpadov s príslušnými BREF dokumentmi27, napr. ,,Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatment Industries“.

V oblasti zhodnocovania/recyklácie odpadov bude podpora projektov podmienená zohľadnením existujúcich kapacít a potrieb zhodnocovania/recyklácie na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

V prípadoch, v ktorých sa uplatňuje princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov, bude podpora projektov podmienená jeho dôsledným dodržiavaním s cieľom zamedziť duplicitnému financovaniu výdavkov.

V závislosti od typu oprávnenej aktivity budú projekty pri aplikácii výberových kritérií prvotne zaradené do jednotlivých skupín z hľadiska ich prioritizácie v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a to nasledovne:

Do prvej skupiny podporovaných projektov budú zaradené projekty zamerané na realizáciu oprávnenej podaktivity: Príprava na opätovné použitie nie nebezpečných odpadov.

Do druhej skupiny podporovaných projektov budú zaradené projekty zamerané na realizáciu oprávnenej podaktivity: Recyklácia nie nebezpečných odpadov, Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov (ak ide o recykláciu biologicky rozložiteľných odpadov podľa zákona o odpadoch).

Do tretej, poslednej skupiny podporovaných projektov budú zaradené projekty zamerané na realizáciu oprávnenej aktivity: Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov (ak spôsob zhodnocovania nemožno považovať za recykláciu biologicky rozložiteľných odpadov podľa zákona o odpadoch), Materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na palivá a Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov.

Spôsob financovania jednotlivých prijímateľov, t.j. predfinancovanie, zálohové platby28 alebo refundácia (resp. ich kombinácia),

Žiadateľ je povinný mať najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP v rámci administratívneho overenia vyhlásené30 verejné obstarávanie/-a na všetky oprávnené výdavky projektu, ktoré budú realizované dodávateľsky (uskutočnenie stavebných prác, dodanie tovaru, poskytnutie služieb).

Žiadateľ nie je povinný mať najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP v rámci administratívneho overenia vyhlásené verejné obstarávanie:

 • na podlimitné zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb bežne dostupných na trhu, ktoré bude realizovať prostredníctvom elektronického trhoviska,
 • na zákazky s nízkou hodnotou podľa § 5 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní)31, na zadávanie ktorých sa vzťahuje postup podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní,
 • na zákazky, ktoré podliehajú výnimke v zmysle § 1 ods. 2 až 12 zákona o verejnom obstarávaní.

Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje.

Maximálna výška príspevku na projekt nesmie presiahnuť 12,5 mil. EUR.

Maximálna výška príspevku na projekt zameraný na oprávnenú aktivitu: Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov nesmie presiahnuť 4 mil. EUR.

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)