Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlasuje 18. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov. Prioritná os: 1. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2017-18
Dátum vyhlásenia: 24. 02. 2017

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 15. 05. 2017 

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít
OP KŽP, na realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva.
V rámci špecifického cieľa 2.1.1: Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy je pre túto výzvu oprávnená nasledovná aktivita:
B. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov.
Predmetom podpory budú opatrenia ako napr.:
 zvýšenie retenčného potenciálu povodia zmenou využitia územia;
 zvýšenie retenčného potenciálu povodia budovaním najmä vodných stavieb;
 vytváranie sústav zberných (záchytných) kanálov (priekop), ktoré predstavujú vodné stavby na ochranu pred povodňami podľa § 52 ods. 1 písm. b) vodného zákona15 odvádzajúcich zachytený povrchový odtok na
vhodné územia.
Navrhované opatrenia musia spĺňať nasledovné podmienky:
– sú v súlade s čl. 4.7 Rámcovej smernice o vode16,
– účinnosť opatrení v rámci projektu sa prejaví minimálne na znížení Q100 o 0,8 %
v príslušnej geografickej oblasti v súlade s plánmi manažmentu povodňového rizika17
, pričom realizáciou daného opatrenia bude ochránený aspoň 1 obyvateľ v príslušnej geografickej oblasti v súlade s plánmi manažmentu povodňového rizika.
V prípade, ak navrhované opatrenia zahŕňajú viac geografických oblastí, vyššie uvedená podmienka musí byť splnená pre každú z nich.
Projekty, ktoré v rámci prílohy č. 12 ŽoNFP nepreukážu, že realizáciou navrhovaných opatrení protipovodňovej ochrany dôjde k ochrane aspoň 1 obyvateľa, nie sú oprávnené.
Oprávnené nie sú projekty na podporu aktivít v lesoch zameraných na výstavbu a rekonštrukciu technických diel pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi a budovanie objektov protipovodňovej ochrany nevyžadujúcich stavebné povolenie (napr. drobné prekladané drevené hrádzky alebo sypané kamenné hrádzky na lesných pozemkoch zabezpečujúce záchyt splavenín, udržanie vody v krajine, resp. spomalenie jej odtoku).
Oprávnené nie sú projekty zamerané na revitalizáciu lesnej pôdy po extenzívnej ťažobnej činnosti, a to z dôvodu, že v zmysle § 24 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch je obhospodarovateľ lesa alebo nákupca dreva povinný pri sústreďovaní,
preprave a uskladňovaní dreva zabrániť nadmernému poškodzovaniu pôdy, okolitých stromov, lesných ciest a vodných tokov a po ukončení činnosti vykonať opatrenia na zmiernenie alebo odstránenie negatívnych dôsledkov poškodenia a na zabránenie ďalšieho poškodzovania, najmä vodnou eróziou. Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré svojimi aktivitami spadajú do vyššie definovaného rámca oprávnenej aktivity.

Viac informácií na stránke OP KŽP

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)