Monthly Archives: marec 2017

Výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla.

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 18. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov.

Prioritná os: 1. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Dátum vyhlásenia: 24. 02. 2017

Výzva na podporu protidrogových aktivít pre rok 2017

Cieľom verejnej výzvy je podpora programov, iniciatív a aktivít zameraných na podporu zdravia, zvýšenie zdravotného upovedomenia o rizikách súvisiacich so zneužívaním drog v spoločnosti a škôd s tým spojených v súlade s Národnou protidrogovou stratégiou Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 – 2020.

Prioritné oblasti podpory pre rok 2017 sú:

  • Zníženie dopytu po drogách
  • Veda, výskum, informovanosť a posilnenie spolupráce
  • Realizácia úloh v rámci schválenej národnej protidrogovej stratégie.

Grantový program – „Inovatívna základná škola“

Nový grantový program Inovatívna základná škola je určený pre štátne, cirkevné aj súkromné základné školy. Cieľom Nadácie Slovenskej sporiteľne je podporiť projekty, ktoré sú zamerané na zvyšovanie finančnej gramotnosti a inovatívny prístup vo vzdelávaní.

Základné informácie o grante
– oblasti podpory: finančné vzdelávanie a podpora inovatívnych metód vzdelávania
– grantová výzva je určená pre všetky typy základných škôl na Slovensku s právnou subjektivitou
– výška podpory je v rozmedzí 2 000 – 3 000 eur/projekt
– celková suma na prerozdelenie je 60 000 eur
– vyhlásenie granotvého programu: 1. 4. 2017
– grantová výzva bude zverejnená v marci.

Realizáciu grantového programu Inovatívna základná škola realizujeme v spolupráci s partnerom Nadácia Pontis.

Kontaktná osoba v prípade konzultácie projektu: Katarína Téglássyová – katarina.teglassyova@nadaciapontis.sk, 0918 579 816

Viac info tu

Grantový program – „Náučné chodníky“

Vybudovanie náučných chodníkov najrôznejšieho druhu má podporiť informovanosť o význame jedinečných prírodných území po celom Slovensku. Náučné chodníky majú dlhodobý význam z hľadiska interaktívneho zážitkového vzdelávania priamo v prírode. Ak máte dobrý nápad a chcete, aby sa o prírodných krásach vášho regiónu dozvedeli aj ostatní, dajte nám o ňom vedieť v žiadosti o grant.

Ciele grantového programu:
– Obnoviť alebo vytvoriť náučné chodníky v zaujímavých lokalitách chránených prírodných území alebo inak hodnotných      krajinných oblastí
– Začleniť náučný chodník do vzdelávacieho procesu – organizáciou interaktívnych eko-vzdelávacích aktivít pre materské školy/školy z regiónu
– Rozšíriť vedomosti detí a mladých o životnom prostredí a ochrane prírody vo vlastnom regióne
– Zvýšiť eko-povedomie

Žiadateľ:
– Občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré sa venujú vzdelávacím aktivitám v oblasti životného prostredia v regiónoch

Maximálna výška podpory: 2300 € na projekt
Začiatok prijímania žiadostí: 15. marec 2017
Uzávierka prijímania žiadostí: 5. máj 2017
Realizácia projektov: máj 2017 – jún 2018

Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 21. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok.

Prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Investičná priorita: 2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Oprávnení žiadatelia:
– štátna organizácia vykonávajúca správu vodohospodársky významných tokov a vodných stavieb
– štátna organizácia vykonávajúca správu drobných vodných tokov – organizácia štátnej správy
– nájomcovia/vypožičiavatelia drobných vodných tokov alebo ich úsekov podľa vodného zákona (subjekty územnej samosprávy,
ostatné subjekty verejnej správy, mimovládne/neziskové organizácie)
– nájomcovia/vypožičiavatelia/správcovi a drobných vodných tokov alebo ich
úsekov podľa vodného zákona, nespadajúcich do vyššie uvedených kategórií žiadateľov.

Výzva na poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality

Ministerstvo vnútraMinisterstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality.

Oprávnení žiadatelia:

– PO a FO (dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je štátnym orgánom, štátnou rozpočtovou organizáciou, štátnou
príspevkovou organizáciou alebo štátnym účelovým fondom)

Financovanie a spolufinancovanie:
– Dotáciu na projekt je možné poskytnúť maximálne do výšky 66 000 €.
– Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže, že má na financovanie projektu zabezpečených aspoň 20 % finančných
prostriedkov z iného zdroja ako zo štátneho rozpočtu.
– Disponibilný objem finančných zdrojov pre túto výzvu je 1 328 000 €.

Priority:
– znižovanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti,
– zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí,
– prevencia kriminality v rizikových skupinách,
– pomoc obetiam trestných činov.

Termín uzávierky podávania žiadostí je 8. máj 2017!!!

Viac informácii tu

Výzva č. 6/2017 Fondu na podporu umenia

Ak ste činní v oblasti umenia, kultúry či kreatívneho priemyslu a radi by ste zhmotnili svoju víziu do reality, požiadajte si vo Fonde na podporu umenia o finančné prostriedky pre realizáciu Vášho projektu.
! Ak žiadateľ predkladá projekt v roku 2016, a predkladal už príslušné doklady k nejakej žiadosti v roku 2016 do FPU, žiadateľ nemusí predkladať doklady znova pre rok 2016, zároveň je nutné uviesť, pri akom projekte ste doklady predložili do FPU.
! Pre výzvy, ktoré sú vyhlásené v kalendárnom roku 2017, je žiadateľ povinný podať doklady k žiadosti podľa Zásad o poskytnutí finančných prostriedkoch z FPU znova v origináli (alebo overenej kópii). Pre všetky ďalšie žiadosti je povinný uviesť, kde sa nachádzajú originály povinných dokladov.