Podpora sociálno-kultúrnych potrieb pre rómsku komunitu

Ministerstvo vnútra Dotáciu možno poskytnúť občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby a ďalším organizáciám tretieho sektora; tiež obciam a vyšším územným celkom /vrátane nimi zriadených organizáciám/, či organizáciám plniacim úlohy v rámci integrovaného záchrannému systému.

Oprávnený žiadateľ dotácie:

– občianskemu združeniu,
– nadácii,
– neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby,
– obci,
– vyššiemu územnému celku,
– rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii, ktorej zriaďovateľom je obec alebo vyšší územný celok,
právnickej osobe zriadenej podľa osobitného predpisu a plniacej úlohy v rámci integrovaného záchranného systému,
Slovenskému Červenému krížu, Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM), registrovanej cirkvi, účelovému zariadeniu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
– záujmovému združeniu právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,
– neinvestičnému fondu so sídlom na území Slovenskej republiky.

Minimálna výška dotácie  : 1000 €

Termín uzávierky : 14. august 2017

Bližšie informácie získate tu

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)