Pripravenosť ohľadom zvládania mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Operačný program Kvality životného prostredia vyhlásil výzvu s názvom zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy. V rámci špecifického cieľa je pre túto výzvu oprávnená nasledovná aktivita :
B: Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

V rámci uvedenej aktivity budú podporené tieto podaktivity:
B1: Budovanie systémov vyhodnocovania rizík pre zabezpečenie včasnej dostupnosti a presnosti pre adresný systém včasného varovania;
B2: Budovanie systémov včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy;
B3: Podpora informačného toku ako súčasť pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy.
Oprávnení žiadatelia
štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie,
subjekty územnej samosprávy,
združenia fyzických alebo právnických osôb,
neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

Dátum vyhlásenia výzvy 10. júl 2017
Typ výzvy : otvorená
Termín uzavretia hodnotiaceho 3 kola 31.12.2017

Viac informácií získate tu:

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)