29. VÝZVA- BIODIVERZITA A EKOSYSTÉM

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 29. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelenú infraštruktúru.

Oprávnené aktivity:
– Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území
– Podpora prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni
– Spracovanie dokumentov územného systému ekologickej stability na regionálnej a miestnej úrovni

Oprávnení žiadatelia:
– Štátna rozpočtová a štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky s pôsobnosťou v oblasti ochrany prírody
– Vlastníci alebo užívatelia pozemkov mimo chránených území – organizácie štátnej správy
– Vlastníci alebo užívatelia pozemkov mimo chránených území – ostatné subjekty verejnej samosprávy a mimovládne / neziskové organizácie správy, subjekty územnej
– Vlastníci alebo užívatelia pozemkov mimo chránených území – ostatné právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ : 13 000 000 EUR
Dátum vyhlásenie výzvy : 29. 9. 2017

Termín uzavretia prvého kola : 31. 12. 2017
Termín uzavretia druhého kola : 31. 3. 2018
Termín uzavretia n-tého kola : 3 mesiace od uzavretia predchádzajúceho kola

Bližšie informácie získate tu:

 

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)