30. VÝZVA – ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENIE VYUŽÍVANIA OZE V PODNIKOCH

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 30. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.

Oprávnení žiadatelia :
– fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, t. j.: osoby zapísané v obchodnom registri a osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,
– mikropodniky, malé a stredné podniky

Oprávnené aktivity:
1.Zabezpečenie energetických auditov v MSP
2.Implementácia opatrení z energetických auditov

– rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov v oblasti priemyslu5 a služieb na to nadväzujúcich6 za účelom zníženia ich energetickej náročnosti
– rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti22 a zníženia emisií skleníkových plynov
– rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu;
– zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane energetických a environmentálnych manažérskych systémov, najmä EMAS, v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie a emisií skleníkových plynov (opatrenie môže byť realizované iba v kombinácii s inými opatreniami);
– výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií;
– modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov, ale len spolu s inými opatreniami na zníženie spotreby elektriny v podniku;
– iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov (nevzťahujúce sa na body 1 až 6)

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ : 40 000 000 EUR.
Dátum vyhlásenie výzvy : 29. 9. 2017

Termín uzavretia prvého kola : 14 . 12. 2017
Termín uzavretia druhého kola : 14. 2. 2018
Termín uzavretia n-tého kola : 2 mesiace od uzavretia predchádzajúceho kola

Bližšie informácie získate na stránke

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)