Výzva zameraná na podporu zosúladenia rodinného a pracovného života

Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02
Investičná priorita: 3.2 Rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach vrátane v oblasti prístupu k zamestnaniu, kariérnemu postupu, zosúladenia pracovného a súkromného života a presadzovania rovnakej odmeny za rovnakú prácu
Špecifický cieľ: 3.2.1 Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien
Indikatívna výška finančných prostriedkov: Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu za zdroje Európskej únie (ďalej len „zdroje EÚ“), t.j. za ESF, je pre viac rozvinuté regióny 3 300 000,- EUR EUR
Výzva vyhlásená od: 09.10.2017 do: 15.06.2018

Oprávnený žiadateľ:

 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 • štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
 • obce a mestá
 • združenia miest a obcí
 • VÚC a úrady samosprávneho kraja
 • základné školy, stredné školy, verejné a štátne vysoké školy, špeciálne školy
 • štátne vzdelávacie inštitúcie
 • školské zariadenia a inštitúcie verejného sektora pôsobiace v systéme poradenstva
 • inštitúcie verejnej správy, verejné organizácie, univerzity a vysoké školy, všetky školy, výskumné pracoviská, vzdelávacie inštitúcie
 • občianske združenie
 • miestne akčné skupiny
 • nadácie
 • mimovládne neziskové organizácie
 • záujmové združenie právnických osôb
 • zamestnávatelia – podnikateľské subjekty

Termíny jednotlivých kôl:

 • Termín uzavretia 1. kola – 15. 01. 2018
 • Termín uzavretia 2. kola – 28. 03. 2018
 • Termín uzavretia 3. kola – 15. 06. 2018

Viac informácii sa dozviete tu

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)