Výzva zameraná na zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením

Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01
Investičná priorita: 4.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti
Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce
Indikatívna výška finančných prostriedkov: 15 000 000 €, (11 355 000 € pre menej rozvinuté regióny a pre viac rozvinuté regióny 3 645 000 €)
Výzva vyhlásená od: 09.10.2017 do: 02.04.2018

Oprávnenými žiadateľmi sú:

 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 • štátne rozpočtové, príspevkové organizácie a mimovládne neziskové organizácie
 • obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto
  združenia miest a obcí
 • VÚC, úrady samosprávneho kraja a právnická osoba, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je VÚC
 • záujmové združenie právnických osôb
 • poskytovatelia sociálnych služieb
 • subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • občianske združenia
 • miestne akčné skupiny
 • nadácie
 • Slovenský Červený kríž
 • zamestnávatelia – podnikateľské subjekty
 • subjekty sociálnej ekonomiky

Viac informácii sa dozviete tu

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)