Prevencia kriminality

Ministerstvo vnútra SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality. Základným cieľom je cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania.

Priority:

1. Znižovanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti
2. Zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí
3. Prevencia kriminality v rizikových skupinách
4. Pomoc obetiam trestných činov
5. Reakcia na nové trendy a hrozby v oblasti bezpečnosti a verejného poriadku

Oprávnení žiadatelia: 
Fyzické osoby a právnické osoby; dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, na ktorého sa vzťahujú písmená a) až f) ods. (4) § 11 zákona č. 583/2008  Z. z.

Termín uzávierky: 14. december 2017

Viac informácii sa dozviete tu

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)