31. VÝZVA – Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia zverejnilo dňa 31. 10. 2017 výzvu zameranú na optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni.

Prioritná os 3: Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy
Investičná priorita 3.1: Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzaniu vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof
Špecifický cieľ 3.1.3: Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy
Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC313-2017-31
Dátum vyhlásenia: 31. 10. 2017

Oprávnení žiadatelia:

  • zložky integrovaného záchranného systému,
  • štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie,
  • subjekty územnej samosprávy,
  • združenia fyzických alebo právnických osôb,
  • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

Oprávnené aktivity:
Aktivita A: Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni.
V rámci uvedenej oprávnenej aktivity budú podporené tieto podaktivity:
A1: Optimalizácia systémov a služieb pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni,
A2: Zabezpečenie špeciálneho vybavenia nevyhnutného pre včasnú a efektívnu intervenciu,
A3: Podpora opatrení zameraných na výcvik, vzdelávanie, výmenu informácií a skúsenosti.

Stanovené hodnotiace kolá:
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 28.02.2018
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 30.04.2018
Termín uzavretia hodnotiaceho kola n
V intervale 2 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola (vždy k poslednému kalendárnemu dňu príslušného mesiaca)

Viac informácii sa dozviete tu

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)