33. VÝZVA – Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ostatných regiónoch

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 33. výzvu zameranú na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ostatných regiónoch.

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33
Dátum vyhlásenia: 29. 11. 2017

Oprávnení žiadatelia:

 • obec alebo združenie obcí,
 • príspevková alebo rozpočtová organizácia obce,
 • právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktorá je v 100% vlastníctve obce/obcí,
 • združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100% vlastníctve obce/obcí.

Oprávnené aktivity:
1.Triedený zber komunálnych odpadov

 • Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zber odpadov/zberných dvorov,
 • Nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu,
 • Nákup zariadení na mechanickú úpravu (zmenšovanie objemu) vybraných vytriedených zložiek KO.

2. Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov

 • Výstavba a nákup nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov
 • Nákup hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov.

3. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

 • Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie BRKO,
 • Výstavba nových a rekonštrukcia existujúcich malých kompostární v obciach,
 • Nákup hnuteľných vecí na zhodnocovanie BRKO.

Harmonogram hodnotiacich kôl:
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 30. apríl 2018
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 31. august 2018
Termín uzavretia kola n: v intervale 4 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

Viac informácii sa dozviete tu

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)