39. VÝZVA – Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila výzvu zameranú na podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území.

Oprávnený typ aktivity:
A.Vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky. V rámci uvedeného typu aktivity bude podpora zameraná na podaktivitu – A1 Vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie.

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty:

  • subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie
  • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

Minimálna výška žiadaného príspevku na projekt je 10 000 €
Maximálna výška žiadaného príspevku na projekt je 300 000 €
Výška spolufinancovania je minimálne 5 %

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 30.06.2018
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 30.09.2018
Termín uzavretia hodnotiaceho kola n: v intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

Viac informácii sa dozviete tu

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)