Vzdelaním k integrácii

Grantový program, ktorý podporuje vzdelávanie a integráciu telesne a mentálne postihnutých detí a mládeže do 26 rokov zo zariadení a domovov sociálnych služieb, ako i občianskych združení venujúcich sa znevýhodneným deťom a mládeži do 26 rokov.

Vzdelaním k integrácii je grantový program, ktorým Nadácia Volkswagen Slovakia podporuje od roku 2015 vzdelávanie a integráciu telesne a mentálne postihnutých detí a mládeže do 26 rokov zo zariadení a domovov sociálnych služieb, ako i občianskych združení venujúcich sa znevýhodneným deťom a mládeži do 26 rokov. Ciele grantového programu:

 • Podporiť výchovno-vzdelávacie procesy a integráciu telesne i mentálne postihnutých detí
 • Podporiť rozvoj individuálnych schopností a sociálnych zručností postihnutých detí
 • Podporiť inovatívne formy vzdelávania a aktivizáciu hendikepovaných detí
 • Podporiť odbúravanie zažitých stereotypov
 • Podporiť integráciu postihnutých a ich pripravenosť pre reálny život a pracovný trh

Žiadateľ:

 • Zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež do 26 rokov (verejné i neverejné zariadenia)
 • Domovy sociálnych služieb pre deti a mládež do 26 rokov (verejné i neverejné zariadenia)
 • Internátne školy pre deti s postihnutím, krízové centrá
 • Občianske združenia venujúce sa znevýhodneným deťom a mládeži do 26 rokov (predovšetkým zdravotne znevýhodneným – telesne i mentálne)

Uprednostnené budú projekty zariadení poskytujúcich celoročnú, nepretržitú starostlivosť. Témy grantového programu v roku 2018 sú:

 • Vzdelávanie a integrácia telesne i mentálne postihnutých detí zo zariadení a domovov sociálnych služieb
 • Aktivity občianskych združení venujúcich sa zdravotne znevýhodneným deťom

Príklady možností projektov:

 • zriadenie a vybavenie učební, edukačných centier, aktivačných „kútikov“ v rámci zariadení sociálnych služieb určených pre vzdelávanie detských klientov (technika, edukačné pomôcky, softvérové vybavenie, učebné materiály atď.),
 • zavedenie pravidelných dlhodobých edukačných aktivít, záujmových krúžkov, zriadenie a vybavenie chránených dielničiek pre aktivizáciu a pracovnú integráciu handicapovaných detí
 • vybavenie edukačných priestorov tematickými prvkami a pomôckami napr. na dopravnú výchovu, arteterapiu, pracovné vyučovanie, interaktívnu knižnicu, technické vyučovanie a pod.,
 • podpora malých projektov pre edukáciu k pripravenosti aktívne sa zapojiť v rámci pracovného trhu a integráciu postihnutých detí v rámci komunít.

Začiatok prijímania žiadostí: 10. apríl 2018
Ukončenie prijímania žiadostí: 6. jún 2018
Maximálna výška podpory: 2 000 € na projekt

Viac o celom projekte na stránke Nadácie

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)