Podpora opatrovateľskej služby

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlásila dňa 29.06.2018 výzvu zameranú na Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu s názvom PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY.

Oprávnení žiadatelia:

 • Cirkevná organizácia (Slovensko)
 • Nezisková organizácia (Slovensko)
 • Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (Slovensko)
 • Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) (Slovensko)
 • Príspevková organizácia (Slovensko)
 • Rozpočtová organizácia (Slovensko)
 • Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) (Slovensko)

Oprávnené cieľové skupiny:

 • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby
 • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne:

 • Termín uzavretia 1. kola 31. 08. 2018
 • Termín uzavretia 2. kola 26. 10. 2018
 • Termín uzavretia 3. kola 14. 12. 2018

Upozornenie!!!: V rámci prvého kola výzvy, je žiadateľ oprávnený predložiť ŽoNFP najskôr 15 dní pred termínom uzavretia 1. kola, teda 17.08.2018. Pred týmto termínom budú všetky predložené ŽoNFP zrušené.

Minimálna výška príspevku na jednu ŽoNFP: 5 000 €
Maximálna výška príspevku na jednu ŽoNFP: 500 000 €

Viac informácii sa dozviete tu

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)