Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásil dňa 27.07.2018 výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

Oprávnení žiadatelia:

  • Organizácia štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia (ako zriaďovateľ materskej školy)
  • Obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť mesta Bratislava právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom / mestskou časťou (ako zriaďovateľ materskej školy)
  • Mimovládne / neziskové organizácie (cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby) ako zriaďovateľ materskej školy
  • Subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba ako zriaďovateľ materskej školy, fyzická osoba ako zriaďovateľ materskej školy)

Oprávnené aktivity:

  • a) výstavba nových objektov materských škôl vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
  • b) rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov;
  • c) stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ);
  • d) stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
  • e) obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl;
  • f) zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.

Žiadateľ je povinný realizovať typ aktivít pod písmenom a až c. Žiadateľ je zároveň povinný realizovať aj minimálne jednu z typov aktivít pod písmenom d. a e. Typ aktivity f. nie je možné realizovať ako samostatný typ aktivity.

Dátum uzavretia: 27. 09. 2018

Viac informácii sa dozviete tu

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)