Eniromentálny Fond Oblasť L: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA

Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť L5: 200 000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu.  Do 16. 04. 2019 vrátane.

Oprávnení žiadatelia pre činnosť L5 mimo najmenej rozvinutých okresov:
1. obec – v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
2. príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená obcou podľa bodu 1. na účely prevádzkovania verejných budov uvedených pre túto činnosť,
3. samosprávny kraj – v zmysle § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov,
4. príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená samosprávnym krajom podľa bodu 3. na účely prevádzkovania verejných budov uvedených pre túto činnosť, a to za podmienky, že podpora má byť poskytnutá vo vzťahu k existujúcej  verejnej budove, ktorá je vo vlastníctve, nájme alebo správe subjektu, uvedeného v niektorom z bodov 1, 2, 3,
4, a ktorá sa nenachádza na území obce alebo mesta patriacich do niektorého z okresov, evidovaných v zozname najmenej rozvinutých okresov podľa § 2 ods. 1 zákona č. 336/2015 Z. z., a súčasne:
a) subjekt, špecifikovaný v bode 1., 2., 3., alebo 4. v tejto verejnej budove nevykonáva hospodársku činnosť 4 alebo rozsah podlahovej plochy verejnej budovy, v ktorej sa hospodárska činnosť vykonáva nepresahuje 20 % z celkovej podlahovej plochy budovy , alebo čas využitia verejnej budovy na hospodársku činnosť nepresahuje 20 % z celkového času využitia budovy, alebo
b) subjekt, špecifikovaný v bode 1., 2., 3., alebo 4. v tejto verejnej budove vykonáva hospodársku činnosť4 , pričom rozsah podlahovej plochy verejnej budovy, v ktorej sa hospodárska činnosť vykonáva presahuje 20 % z  celkovej podlahovej plochy budovy 5 , alebo čas využitia verejnej budovy na hospodársku činnosť presahuje 20 % z celkového času využitia budovy, avšak vykonávaná hospodárska činnosť preukázateľne má len „lokálny charakter“, pričom nie je potenciálne spôsobilá ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Európskej únie.

V rámci činnosti L5 je možné realizovať nasledovné aktivity:
1. zateplenie obvodových stien a plášťa budovy,
2. zateplenie/výmena strechy,
3. zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia,
4. výmena otvorových výplní (okná, dvere),
5. modernizácia/výmena zdroja tepla (aj s využitím obnoviteľných zdrojov energie, okrem biomasy v oblastiach riadenia kvality ovzdušia) a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody,
6. práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na zachovanie miest hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté činnosťou, ktorá je predmetom podpory alebo práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na vytvorenie miest hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté činnosťou, ktorá
je predmetom podpory,
7. aplikácia inovatívnych technológii na využitie odpadného tepla (rekuperácia, výmenníky na využitie odpadného tepla a pod.),
8. kombinácia vyššie uvedených aktivít.

viac na webovej stránke EF 

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)