Zvýšenie kapacít materských škôl

Vykonávateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Hlavný cieľ výzvy: Dobudovanie kapacít materských škôl, v ktorých počet detí presahuje kapacitné možnosti. Cieľom je, aby sa každé dieťa vo veku od troch rokov do nástupu na povinnú školskú dochádzku mohlo od 1. septembra 2025 zúčastňovať na predprimárnom vzdelávaní.

Kód výzvy: 06R01-20-V02

Vyhlásenie výzvy: 24.08.2022

Uzavretie výzvy: Do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo rozhodnutím vykonávateľa. Priebežné informácie o disponibilnej výške alokácie a v nadväznosti na uvedené aj uzavretie výzvy  nájdete na www.minedu.sk/kapacityms/

Indikatívna výška finančných prostriedkov: 70 000 000,00 EUR

Maximálna výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu na jednu novovytvorenú kapacitu: 17 388 EUR

Obdobie oprávnenosti výdavkov sa končí dňom 30.06.2026 a to vrátane týchto dní. K dátumu 31.10.2025 musí byť vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie k stavbe (ak relevantné).

Financovanie projektu: vo výške 100 % oprávnených výdavkov

Oprávneným žiadateľom je:
a) Orgán štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia (ako zriaďovateľ materskej školy),
b) Obec, mesto, samosprávny kraj, právnická osoba zriadená alebo založená obcou/ mestom/samosprávnym krajom (ako zriaďovateľ materskej školy),
c) Štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť (ako zriaďovateľ materskej školy),
d) Mimovládna nezisková organizácia, občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (ako zriaďovateľ materskej školy),
e) Subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba/ fyzická osoba ako zriaďovateľ materskej školy),
f) Materská škola podľa § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hlavné aktivity projektu:
a) výstavba nových objektov materských škôl a školských zariadení (v súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a stanovenými podmienkami uvedenými v prílohe č. 5 Metodická príručka k výstavbe a obnove budov),
b) rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (súčasne s úsporou potreby primárnej energie v rozsahu minimálne 30% (ak relevantné) v súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a stanovenými podmienkami uvedenými v prílohe č. 5 Metodická príručka k výstavbe a  obnove budov),
c) stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy (napr. rôzne nevyužité priestory a iné), (súčasne s úsporou potreby primárnej energie v rozsahu minimálne 30% (ak relevantné) v súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a stanovenými podmienkami uvedenými v prílohe č. 5 Metodická príručka k výstavbe a obnove budov).

https://www.minedu.sk/vyzva-na-zvysenie-kapacit-materskych-skol/

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)