Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov

Vyhlasovateľ: Environmentálny fond

Termín na podanie žiadosti: do 02.03.2023

Oprávnené obdobie: 01.01.2023 – 30.11.2024

Oprávnenými žiadateľmi sú:

 • Obec a príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené obcou
 • Samosprávny kraj a príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené samosprávnym krajom
 • Právnická osoba, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Oprávnené aktivity:

 • zateplenie obvodových stien a plášťa budovy
 • zateplenie/výmena strechy
 • výmena okien, dverí a sklenených stien
 • zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia

Ako vedľajšie aktivity je možné realizovať aj:

 • modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla, alebo teplej vody
 • aplikácia inovatívnych technológii na využitie odpadného tepla, ochladzovanie a cirkuláciu vzduchu
 • opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov
 • prvky na zachytávanie dažďovej vody a jej využitie na ochladzovanie vonkajšieho okolia budovy
 • výsadba stromov
 • dažďová záhrada
 • realizácia priepustných povrchov v okolí budovy, zatrávňovacia dlažba, vodopriepustná dlažba

Maximálna výška dotácie pre obce je 400 000 eur na jednu žiadosť.

Výška spolufinancovania: 5 % oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa

Žiadosti je možné podávať cez web: https://grant.envirofond.sk

 

https://envirofond.sk/2023/01/09/environmentalny-fond-vyhlasuje-specifikaciu-cinnosti-podpory-formou-dotacie-na-rok-2023-oblast-zvysovanie-energetickej-ucinnosti-existujucich-verejnych-budov-l/

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)