Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Vyhlasovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

 

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2023/15

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Špecifický cieľ: Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Dátum vyhlásenia: 11. január 2023
Dátum uzavretia: 28. február 2023

Fyzická realizácia aktivít projektu musí byť ukončená najneskôr do 30.11.2023

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): 1 000 000,- EUR

Výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa (SR):

 • štát a jeho organizačné zložky 0 %
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené štátom 0%
 • územná samospráva a jej organizačné zložky 5%
 • organizácie zriaďované krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí 5%
 • záujmové združenie právnických osôb 5%
 • mimovládne organizácie/neziskové organizácie, občianske združenia 5%
 • Európske zoskupenie územnej spolupráce 5%
 • okresné a krajské organizácie cestovného ruchu 5%

Minimálna výška príspevku z EFRR na projekt 50 000,- EUR

Oprávnení žiadatelia:

 • štát a jeho organizačné zložky
 • územná samospráva a jej organizačné zložky
 • organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí
 • mimovládne (neštátne) neziskové organizácie
 • záujmové združenia právnických osôb
 • okresné a krajské organizácie cestovného ruchu
 • Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)

Oprávnené aktivity:

Typ aktivity B): investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam (napr. značenie, oddychové zóny) realizované vo forme doplnkových aktivít

Typ aktivity E): činnosti podporujúce tvorbu ucelených tematických produktov založených na využívaní prírodného a kultúrneho dedičstva, t.j. spájanie viacerých objektov kultúrneho a prírodného dedičstva ako ucelených produktov pre návštevníkov

Typ aktivity F): podpora zavádzania služieb podporujúcich využívanie potenciálu kultúrneho a prírodného dedičstva

Oprávnené územie:

Slovenská republika

 • Trnavský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Žilinský kraj

Česká republika

 • Juhomoravský kraj
 • Zlínsky kraj
 • Moravskosliezsky kraj

 

https://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/novinky/527-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-c-interreg-v-a-sk-cz-2023-15

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)