Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov

Vykonávateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Kód výzvy: 02I01-18-V02

Dátum vyhlásenia: 6. september 2022

Dátum uzavretia: 28. február 2023

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu: 15 mil. EUR

Oprávnení žiadatelia:

 • fyzická osoba, ktorá spĺňa všetky nasledovné podmienky:
 1. je občanom členského štátu EÚ,
 2. má trvalý pobyt v rodinnom dome, na obnovu ktorého žiada finančné prostriedkov mechanizmu,
 3. je spôsobilá na právne úkony,
 4. je:
  a. vlastníkom, alebo
  b. bezpodielovým spoluvlastníkom, alebo
  c. podielovým spoluvlastníkom rodinného domu, na obnovu ktorého žiada finančné prostriedky mechanizmu,
 5. nebola právoplatne odsúdená,
 6. nemá daňové nedoplatky,
 7. nemá nedoplatky v sociálnom poistení,
 8. nie je vedený v zozname dlžníkov žiadnej zdravotnej poisťovne,
 9. nie je voči nej vykonávaná exekúcia,
 10. je vlastníkom bankového účtu, uvedeného v žiadosti.

Podmienky týkajúce sa rodinného domu:

 • nachádza sa na území Slovenskej republiky,
 • na liste vlastníctva je evidovaný ako „rodinný dom“, t.j. má maximálne tri bytové jednotky,
 • bol postavený pred rokom 2013,
 • je využívaný výlučne, resp. v prevažnej miere na bývanie,
 • je v projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte zatriedený ako rodinný dom,
 • energetická hospodárnosť RD pred obnovou je určená odborne spôsobilou osobou v projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte.

Maximálna výška poskytovaných prostriedkov: 18 000 €

Obnovou musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30 %.

Prostriedky možno použiť na:

 • zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy,
 • inštaláciu zdroja energie,
 • zelenú strechu,
 • akumulačnú nádrž na dažďovú vodu,
 • inštalácia tieniacej techniky,
 • odstránenie azbestu.

 

https://www.planobnovy.sk/realizacia/vyzvy/obcania/

https://obnovdom.sk/

https://obnovdom.sk/o-programe.php

 

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)