PROGRAM OBNOVY DEDINY

Poskytovateľ: Slovenská agentúra životného prostredia

Cieľ Programu obnovy dediny
Cieľom je vytvoriť ekonomické, organizačné a odborné predpoklady podpory vidieckych komunít k tomu, aby sa vlastnými silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životného prostredia, zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt vidieckej krajiny a rozvoj environmentálne vhodných hospodárskych aktivít

Koniec termínu na podanie žiadosti: 3.4.2023

Oprávnený žiadateľ: Obec bez štatútu mesta

Maximálna výška dotácie pre obec: 8 000€

Spolufinancovanie z vlastných zdrojov: min. 5% celkových oprávnených nákladov projektu

Oprávnené obdobie: od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023

 

ŠPECIFIKÁCIA ČINNOSTÍ

!!!V rámci Programu obnovy dediny 2023 môže žiadateľ podať iba 1 žiadosť!!!

Predmetom podpory sú 3 nasledovné činnosti:

ČINNOSŤ POD1: KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NA VIDIEKU

Podporené aktivity:

 1. Aktivity zamerané na podporu ochrany vodných pomerov a vodárenských zdrojov na lokálnej úrovni
 2. Aktivity zamerané na protipovodňové a adaptačné opatrenia na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy
 3. Aktivity zamerané na starostlivosť a revitalizáciu mokradí, poldrov, obnova mŕtvych ramien, manažment lužných lesov, starostlivosť a ochrana rašelinísk, budovanie koreňových čistiarní odpadových vôd
 4. Kombinácia vyššie uvedených aktivít

ČINNOSŤ POD2: ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA A STAROSTLIVOSŤ O KRAJINU

Podporené aktivity:

 1. Aktivity zamerané na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry (plošnej, skupinovej, líniovej, solitér) mimo zastavaného územia obce:
  • výsadba, obnova a starostlivosť o nelesnú drevinovú vegetáciu, aleje, vegetačné pásy vhodné
   pre opeľovače, ovocné sady, brehové porasty, vetrolamy, stromoradia, izolačná zeleň, remízky,
   kroviny…
 2. Aktivity zamerané na revitalizáciu a budovanie verejne dostupných priestranstiev v zastavanom území obce s povinným limitom na prvky zelenej infraštruktúry, a to min. 30% z požadovanej dotácie:
  • budovanie a revitalizácia verejných priestranstiev a parkov, kvetinových alebo bylinkových záhonov, vegetačných pásov vhodných pre opeľovače, stromoradí, alejí, ovocných sadov,
   mobilnej zelene, komunitných záhrad s prednostným využitím pôvodných domácich druhov
  • možnosť kombinácie s prvkami drobnej architektúry harmonizujúcej s charakterom prostredia vidieckej krajiny (max. limit 50% z požadovanej dotácie) a kombinácie výmeny
   nepriepustných verejných plôch/budovaním vodopriepustných verejných plôch/budovania vodopriepustných verejných plôch s použitím priepustného/polopriepustného podkladu (max. limit 50% z požadovanej dotácie)
 3. Aktivity zamerané na údržbu/ochranu/obnovu/revitalizáciu verejne dostupnej zelene prostredníctvom arboristických prác
 4. Aktivity zamerané na:
  • ochranu a starostlivosť charakteristického vzhľadu krajiny
  • ochranu a starostlivosť o významné krajinné prvky a pamätihodnosti
  • rekonštrukciu/obnovu/ochranu drobnej sakrálnej architektúry

ČINNOSŤ POD3: ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE A OSVETA

Podporené aktivity:

 1. Aktivity zamerané na zlepšovanie environmentálneho povedomia, realizáciu programov environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, šírenie príkladov dobrej praxe formou tvorby
  výstav/posterov/publikácií /učebníc s environmentálnou tematikou (cieľová skupina: široká verejnosť)
 2. Aktivity zamerané na obnovu a zriaďovanie náučných expozícií (domov remesiel, dedinského múzea, pamätnej izby, areálu, skanzenu a pod.), náučných a zážitkových chodníkov a lokalít, edukatívnych areálov, ktoré majú charakter všeobecnej infraštruktúry prístupnej bez obmedzení širokej verejnosti bezodplatne
 3. Aktivity zamerané na propagáciu geoparkov Slovenska
 4. Aktivity zamerané na vzdelávanie, osvetu a propagáciu súvisiace s významom včiel a včelárstva ako tradičného spôsobu života na vidieku
 5. Aktivity zamerané na vzdelávanie o obehovom a odpadovom hospodárstve
 6. Kombinácia vyššie uvedených aktivít

Viac informácií nájdete na:

https://www.obnovadediny.sk/program-obnovy-dediny-2023/

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)