Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl


Riadiaci orgán PSK – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl

Dátum vyhlásenia: 14.7.2023


1. rok: do 16.10.2023
2. rok: do 16.1.2024

Vyčlenené finančné prostriedky za zdroj EÚ: 50 000 000 €

Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Výzva je určená na zlepšenie k prístupu vzdelávania na základných školách. Definované aktivity napomáhajú podporovať rovný prístup ku kvalitnému, nesegregovanému a inkluzívnemu vzdelávaniu. Výzva je určená pre žiadateľov, ktorí realizáciou projektu riešia rekonštrukciu a modernizáciu objektov základných škôl.
Výzva nie je určená pre žiadateľov, ktorí potrebujú riešiť rozširovanie kapacít a energetickú efektívnosť budov základných škôl ako samostatnú aktivitu.

 

 Oprávnené aktivity:
 1. podpora desegregácie výchovy a vzdelávania
 2. debarierizácia škôl a školských zariadení
 3. materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení
 4. budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších
 5. výstavba a rekonštrukcia školských športovísk
Typ aktivity e ) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity.

 

Oprávnení žiadatelia:
 • regionálny úrad školskej správy ako zriaďovateľ základnej školy, spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základnej školy s materskou školou;  základná škola, spojená škola, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základná škola s materskou školou,
 • obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice ako zriaďovatelia základnej školy, spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základnej školy s materskou školou), základná škola, spojená škola, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základná škola s materskou školou,
 • samosprávny kraj ako zriaďovateľ spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou; spojená škola, ktorej základná škola je organizačnou zložkou,
 • mimovládna/nezisková organizácia (nezisková organizácia, združenie, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovatelia základnej školy, spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základnej školy s materskou školou), základná škola, spojená škola, ktorej základná škola
  je organizačnou zložkou, základná škola s materskou školou,
 • subjekt zo súkromného sektora – právnická osoba alebo fyzická osoba (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka), základná škola, spojená škola, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základná škola s materskou školou.
Oprávnenými sú základné školy zaradené do siete škôl, školských zariadení v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení.

 

Viac informácií nájdete TU

 

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)