Výzva na odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility

Vyhlasovateľ výzvy:
Riadiaci orgán PSK – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Výzva na odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility

PSK-MIRRI-002-2023-DV-EFRR

 
7.7.2023


1. Rok: do 9.10.2023
2. Rok: do 9.1.2024

zo zdrojov EÚ:  30 967 103 €

 


Výzva je určená na rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu ciest II. a III. triedy v správe vyšších územných celkov resp. mesta Košice. Konkrétne projekty určené na podporu musia byť identifikované v príslušnom regionálnom/miestnom pláne udržateľnej mobility. Rekonštrukcia a modernizácia ciest môže zahŕňať aj podporu samostatných mostných objektov, pričom v takomto prípade sa musí jednať o mostné objekty spadajúce do kategórie stavebno-technického stavu zlý až havarijný. Projekty zamerané na odstraňovanie nehodových lokalít a prestavbu nevyhovujúcich križovatiek musia spĺňať podmienku vykonania bezpečnostného auditu alebo inšpekcie.

 

Oprávnení žiadatelia:
 • samosprávny kraj ako vlastník ciest II. a III. triedy,
 • Mesto Košice ako vlastník ciest II. a III. triedy.

Oprávnené územie:

 • Banskobystrický kraj,
 • Košický kraj,
 • Nitriansky kraj,
 • Prešovský kraj,
 • Trenčiansky kraj,
 • Trnavský kraj,
 • Žilinský kraj.

Oprávnené aktivity:

 • výstavba a modernizácia ciest II. a III. triedy:
 • a) rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy alebo
  b) rekonštrukcia a modernizácia samostatných mostných objektov alebo
  c) výstavba nových úsekov ciest II. a III. triedy.

V rámci výzvy nie sú oprávnené aktivity týkajúce sa údržby komunikácie a aktivity týkajúce sa opráv vozoviek a ich súčastí zameraných na odstránenie porúch, opotrebení vozovky a príslušnej vybavenosti, ktorých cieľom je obnova alebo zlepšenie funkčnosti cestnej komunikácie a ich súčastí za účelom včasného zabránenia nadmerného narušenia technických a funkčných vlastností.

 

 

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)