Výzva na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Poskytovateľ: Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „SO“) konajúca v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2023-82

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Dátum vyhlásenia: 11. 08. 2023

Dátum uzavretia: 11. 09. 2023

Špecifický cieľ:  4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“) na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu: 5 000 000 EUR

Oprávnení žiadatelia:

  • mikropodniky,
  • malé podniky,
  • stredné podniky,
  • veľké podniky.

Oprávnený žiadateľ musí byť účtovnou jednotkou a disponovať účtovnými závierkami za referenčné účtovné obdobie a jemu predchádzajúce účtovné obdobie v trvaní 12 kalendárnych mesiacov.

Miera spolufinancovania:

Žiadateľ musí byť finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu.

Oprávnená hlavná aktivita projektu:

  • Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny – rozumie sa tým výstavba fotovoltického zariadenia/fotovoltickej elektrárne na priamu výrobu elektrickej energie

Pre splnenie cieľov projektu je nevyhnutné sfunkčnenie/uvedenie predmetu projektu do trvalej prevádzky v termíne najneskôr do 31.7.2024.

Oprávnené územie:

  • Západné Slovensko – Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj,
  • Stredné Slovensko – Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj,
  • Východné Slovensko – Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj.

 

Viac informácií o výzve nájdete TU

 

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)