Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry

Vykonávateľ: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Názov výzvy: Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry

Vyhlásenie výzvy: 31. 08. 2023

Uzavretie výzvy: 08. 01. 2024

Výška prostriedkov mechanizmu určených na výzvu: 30 000 000  Eur bez DPH

Nestanovuje sa podmienka povinného spolufinancovania.

Účel výzvy

Podpora výstavby cyklistickej infraštruktúry, ktorá svojim charakterom podporí zvýšenie podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce pri dochádzke do zamestnania a škôl a pri prestupe na železničnú dopravu.

Cieľ výzvy

Príspevok k celkovému cieľu investície 1 komponentu 3 prislúchajúci podielu objemu prostriedkov vo výzve.

Oprávnení žiadatelia:

 • samosprávy: vyššie územné celky (VÚC), mestá, resp. mestské časti a obce v oprávnenom území,
 • združenia miest, mestských častí a obcí, z ktorých aspoň jedna leží v oprávnenom území, a
 • rozpočtové alebo príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo mesto, mestská časť, prípadne obec v oprávnenom území,
 • Železnice Slovenskej republiky, sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501.

Hlavné oprávnené aktivity a výdavky:

 • Stavebné, montážne a inštalačné práce priamo spojené s vytváraním cyklistickej infraštruktúry:
  • Konštrukčné vrstvy vozoviek cyklotrasy – výstavba, resp. rekonštrukcia:
   • vyhradených cyklistických pruhov (len alikvótne k celkovej šírke cestnej komunikácie)
   • samostatných cyklistických cestičiek
   • spoločných chodníkov pre cyklistov a peších
   • združených cyklochodníkov a paralelných chodníkov pre peších
  • Odstavné zariadenia pre bicykle – samostatné cyklostojany a cykloprístrešky – pri školách, staniciach, významných zastávkach a nekomerčných objektoch v správe štátu alebo samosprávy
  • Príprava staveniska – odstránenie drevín, demolácie a iné búracie práce, dovoz, odvoz, presun a skládkovanie zemín a odpadov (len z uznaných oprávnených položiek v priestore cyklotrasy)
  • Trvalé konštrukcie zemného telesa – výkopy a násypy, spevňovanie podložia, terénne a sadové úpravy a výsadba v bezprostrednom okolí cyklotrasy
  • Bezpečnostné, segregačné a ochranné prvky, vodorovné a zvislé dopravné značenie (vrátane farebného odlíšenia cyklotrasy), debarierizačné úpravy priechodov, rampy, žliabky a pod.,
  • Inžinierske konštrukcie – mosty a lávky, oporné a zárubné múry, spevňovanie svahov a iné geotechnické konštrukcie, a pod.
  • Vyvolané investície (napr. prekládky inžinierskych sietí, náhradná výstavba a pod.) v nevyhnutnom rozsahu, náležite zdôvodnené, napr. na základe požiadaviek EIA alebo podmienok vydania územných rozhodnutí a stavebných povolení
  • Pridružené verejné investície – osvetlenie, kanalizácia, vodozádržné a hydrotechnické opatrenia a pod.
  • Mobiliár a doplnková cyklistická infraštruktúra, vrátane SMART prvkov (napr. sčítače bicyklov), lavičky, odpočívadlá a pod.)
 • Stavebný a autorský dozor na realizovanej stavbe
 • Spracovanie dokumentácie skutočnej realizácie stavby, vrátane porealizačného polohopisného a výškopisného zamerania stavby

 

Viac informácií nájdete TU

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)