Monthly Archives: november 2016

KA3 – Partnerstvá v oblasti OVP

KA3 – Partnerstvá v oblasti OVP – podnikanie zamerané na vzdelávanie prácou a učňovstvo“.
V tejto súvislosti zámerom tejto výzvy je vyzvať k predkladaniu návrhov na partnerstvá v oblasti OVP – podnikanie zamerané na rozvoj vzdelávania prácou, a tak prispieť k cieľu z Rigy, a to podporovať vzdelávanie prácou vo všetkých jeho formách s osobitným dôrazom na učňovstvo. 

Uzatváranie partnerstva – Ochrana detí pred násilím

op-ludske-zdrojeCieľom národného projektu je podpora efektívnejšieho fungovania systému ochrany deti pred násilím.
Viac informácií nájdete TU

Podpora kultúry a umenia 4/2017

fond na podporu umeniaFond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia umožňuje oprávneným žiadateľom získať finančné prostriedky na nasledujúce programy.
1.4.2 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity
3.1.2 Vzdelávacie aktivity – divadlo
3.2.2 Vzdelávacie aktivity – tanec
3.3.2 Vzdelávacie aktivity – hudba
3.4.2 Vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie
3.5.2 Vzdelávacie aktivity – literatúra
3.6.2 Medziodborové vzdelávacie aktivity
3.7.2 Vzdelávacie aktivity – ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť
3.8 Medzinárodné prezentácie a mobility – výskum a vzdelávacie aktivity
4.3.1 Tradičná ľudová kultúra a folklorizmus
5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity
5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzeá
5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – galérie
Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 15.12.2016. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).
Viac o výzve tu

Podpora MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore

mksr_logo_sk_color_1477312719Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch Integrovaného regionálneho operačného programu vyhlasuje výzvu na podporu prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest.

Výška finančných prostriedkov:

Bratislavský kraj 2 000 000€    Ostatné kraje 48 000 000€

Oprávnení žiadatelia:

 • Fyzické osoby vykonávajúce ekonomickú činnosť podľa osobitných právnych predpisov – slobodné povolania podľa § 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. Týka sa písmena:
  • b) využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti ich autormi (spisovatelia, autori vynálezov, hudobníci, dramatickí umelci, výtvarní umelci atď),
  • d) pod číslom 8 – Autorizovaný architekt, autorizovaný krajinný architekt a číslom 10 – Reštaurátor kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia,
 • Fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, ktoré sú registrované na území SR,
 • Právnické osoby podľa písm. a), ods. 2, § 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktoré sú registrované na území SR,
 • Neziskové organizácie, občianske združenia.

Výzva na podporu mikro, malých a stredných podnikov

OPvyskum a InovacieMinisterstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zamerané na podporu nových a začínajúcich mikro, malých a stredných podnikov a na podporu existujúcich mikro, malých a stredných podnikov.

Oprávnené činnosti:

 • nákup nového dlhodobého majetku využívaného na produkciu produktu žiadateľa a/alebo zavádzanie nástrojov elektronického podnikania,
 • marketingové aktivity súvisiace s uvedením nového/inovovaného produktu na trh,
 • aktivity zamerané na posúdenie zhody nového/inovovaného produktu s technickými požiadavkami podľa zákona č. 264/1999 Z. z.

Výška finančných prostriedkov:

 • pre nové a začínajúce podniky 30 000 000 €
 • pre existujúce podniky 40 000 000 €

Základným rozdielom medzi predmetnými výzvami je dĺžka podnikania s tým, že v rámci výzvy pre nové a začínajúce podniky sú oprávnení žiadatelia podnikajúci menej ako 3 roky a v rámci výzvy pre existujúce podniky sú oprávnení žiadatelia podnikajúci minimá

Pre kompletné informácie k výzvam sa dozviete tu

Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie

logo MSVVAS SRMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejňuje nasledujúcu výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty, ktorých cieľom je podporiť zvýšenie kvality a konkurencieschopnosti vysokoškolského vzdelávania v SR prostredníctvom posilnenia medzinárodného rozmeru vo vysokoškolskom vzdelávaní.

Oprávnení žiadatelia: verejné vysoké školy
Alokovaná suma: 3 milióny € na obdobie 2017 – 2019
Spoluúčasť žiadateľa: najmenej 15%
Termín na predloženie žiadosti: do 15. decembra 2016

Viac informácií tu

Rozvojové projekty – VÝZVA

logo MSVVAS SRMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na rozvojové projekty verejných vysokých škôl v zmysle § 89 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z.. Vysoké školy sa môžu uchádzať o dotáciu na rozvoj prostredníctvom rozvojových projektov, ktoré sa podávajú na ministerstvo.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA: verejné vysoké školy
TERMÍN NA PREDLOŽENIE: 09. decembra 2016

NedisKVALIFIKUJ SA!

logo MSVVAS SRMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo 21.11.2016 výzvu na podporu celoživotného vzdelávania NedisKVALIFIKUJ SA!

Oprávnení žiadatelia:
– fyzické a právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a), b) Obchodného zákonníka registrované na území Slovenskej republiky, ktoré spĺňajú definíciu mikro, malých a stredných podnikateľov, resp. veľkých podnikateľov
– vysoké školy podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako poskytovatelia ďalšieho vzdelávania v zmysle §2 ods. 4 predmetného zákona
– gymnáziá a stredné odborné školy, ktoré okrem školského vzdelávania uskutočňujú aj vzdelávacie programy
– mimovládne neziskové organizácie
– stredné školy podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Alokácia výzvy: 15 000 000 €
Viac informácii sa dozviete tu

Kultúra národnostných menšín na rok 2017

urad-vlady-srÚrad Vlády Slovenskej republiky vyhlásil výzvu za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, výchovy a vzdelávania k právam národnostných menšín,interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami

Podpora kultúry a umenia Výzva č. 3/2017

fond na podporu umeniaMinisterstvo kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlásilo Výzvu č. 3/2017 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:
1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty – džez a iné žánre
1.3.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba
1.5.4 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže
1.5.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra
4.4.2 Kultúrno-osvetové aktivity

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 1.12.2016.