Monthly Archives: február 2017

Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Dňa 27.02.2017 bola zverejnená 19. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevokv rámci Špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.
Oprávneným žiadateľom sú nasledovné: Subjekty ústrednej správy a verejnoprávne ustanovizne 60 000 000 EUR a Subjekty územnej samosprávy 60 000 000 EUR.
V tejto súvislosti si dovoľujeme poukázať aj na skutočnosť, že žiadosť o NFP je potrebné vypracovať a predložiť prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+.Slovenská inovačná a energetická agentúra oznamuje, že v priebehu mesiaca marec 2017 bude organizovať informačné semináre k výzve. Miesto konania a čas informačných seminárov budú vopred zverejnené na stránkach OP KŽP a SIEA. Viac informácií na OP KŽP

 

Výzva zameraná na nakladanie s komunálnym odpadom a nelegálne skládky (MRK)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 27. februára 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na nakladanie s komunálnym odpadom a nelegálne skládky – OPLZ-PO6-SC611-2017-1.
Vyhlásená – 27. február 2017

Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program KŽP vyhlasuje 17. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry.
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 21 000 000 EUR. Dátum vyhlásenia výzvy 24.2.2017

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1   30. 04. 2017
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2   31. 07. 2017

Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlasuje 18. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov. Prioritná os: 1. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2017-18
Dátum vyhlásenia: 24. 02. 2017

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 15. 05. 2017 

Fond malých projektov v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko

Fond malých projektov bude implementovaný v rámci dvoch prioritných osí Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a musí prispieť k dosiahnutiu ich špecifických cieľov:
PO1 – Príroda a kultúra

 • Špecifický cieľ 1.1: Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

 • Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Viac informácií na stránke TU

Obnovme si svoj dom

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo Výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok (NKP) zaradených do Zoznamu národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy k 31. 12. 2014. Dotácie budú poskytované v rámci dotačného systému Obnovme si svoj dom v novom podprograme 1.6 Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy.

Oprávnenými žiadateľmi sú obce, vyššie územné celky a rozpočtové alebo príspevkové organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti, vysoké školy, Matica slovenská, občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a fyzické osoby.
Vyplnené žiadosti je potrebné doručiť do 18. apríla 2017 (vrátane) 

Dotácia MF SR pre individuálne potreby obce

MF SROd roku 2017 je pripravená možnosť pridávať prílohy k žiadosti v elektronickej forme. Predpokladá sa tým úspora poštových nákladov na strane žiadateľa, zjednodušenie prijímania žiadostí na strane ministerstva a v neposlednom rade úsporu papiera.
Pre obce to znamená, že stačí poslať iba podpísané tlačivo žiadosti na jedinom liste papiera.
Pre ostatných žiadateľov stačí, ak pošlú podpísané tlačivo žiadosti a podpísané čestné vyhlásenie, čo sú iba dva listy papiera.

 • kultúrna, športová a spoločenská akcia
 • nehnuteľnosť (obecný úrad, kostol, cintorín, iná nehnuteľnosť)
 • komunikácie (chodníky, cesty)
 • miestny rozhlas, osvetlenie
 • miestne rozvody, voda, plyn, kanalizácia
 • inventár (hnuteľné veci)

Dotácia z príjmov z odvodu

MFSROd roku 2017 je pripravená možnosť pridávať prílohy k žiadosti v elektronickej forme. Predpokladá sa tým úspora poštových nákladov na strane žiadateľa, zjednodušenie prijímania žiadostí na strane ministerstva a v neposlednom rade úsporu papiera.
Pre obce to znamená, že stačí poslať iba podpísané tlačivo žiadosti na jedinom liste papiera.
Pre ostatných žiadateľov stačí, ak pošlú podpísané tlačivo žiadosti a podpísané čestné vyhlásenie, čo sú iba dva listy papiera.

Stručné zdôvodnenie žiadosti sa píše do nového poľa formulára s názvom „Zdôvodnenie žiadosti“. Odporúčame, aby si žiadateľ, pre potreby archivácie, text zdôvodnenia žiadosti odložil na samostatné miesto. Tento text sa nevytlačí spolu s formulárom žiadosti. 

5. ročník Grantového programu Dôvera

O podporu na realizáciu aktivít sa môžu uchádzať organizácie z celého Slovenska v týchto oblastiach podpory:

 • podpora aktivít, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,
 • zavádzanie doplnkových aktivít k liečebnému procesu,
 • podpora vzdelávania a výmeny skúseností v oblasti zdravotnej starostlivosti,
 • zútulňovanie (humanizácia) prostredia zdravotníckych zariadení,
 • podpora prevencie, aktívneho športovania a zdravého životného štýlu.

Výzva č. 5/2017

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 5/2017 na predkladanie žiadostípre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

1.1.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela – nezávislé divadlá
1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá
1.1.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo
1.2.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela – tanec
1.2.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec
1.3.1 Tvorba a šírenie hudobného diela
1.3.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba
1.4.1 Tvorba a realizácia diel – vizuálne umenie
1.4.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie
1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra
5.1.3 Akvizícia knižníc

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 15.3.2017. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Bližšie informácie k jednotlivým podprogramom Štruktúry podpornej činnosti na rok 2017 nájdete na webovom sídle fondu v časti Dokumenty – predpisy upravujúce podporunú činnosť. Viac informácií nájdete TU