Monthly Archives: jún 2017

„Zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia“

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 26.06.2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia.

Aktivizácia a podpora mladých NEET

Zo zdrojov EÚ je vyčlenených 30 000 000 € pre menej rozvinuté regióny na iniciatívu a podporu zamestnanosti u mladých ľudí.
Výzva vyhlásená od: 16.06.2017 do: 31.10.2017
Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne:
Termín uzavretia 1. kola 31. 08. 2017
Termín uzavretia 2. kola 31. 10. 2017

V prípade, že alokácia určená na výzvu nebude po ukončení procesu konania o žiadosti o NFP po termíne uzavretia 2. kola vyčerpaná, môžu byť stanovené ďalšie kolá výzvy.

Bližšie informácie nájdete na stránke

Vzdelávanie zástupcov organizácií pre zdravotne postihnutých


Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím. Špecifickým cieľom výzvy je prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie.Indikatívna výška finančných prostriedkov (zdroje EÚ) – 500 000€ ( z toho 400 00€ pre menej rozvinuté obce a 100 000€ pre viac rozvinuté obce)

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z OP Rybné

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) predkladá výzvu ohľadom žiadostí o poskytnutie nenávratného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014-2020

Opatrenie 2.2.1 Produktívne investície do akvakultúry pre nasledovné aktivity:
1. Produktívne investície do akvakultúry – výstavba novej akvakultúrnej prevádzky.
2. Modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok.
3. Zlepšenie zdravia a dobrých životných podmienok zvierat.
4. Zvyšovanie kvality produktov alebo ich pridanej hodnoty.
5. Obnova existujúcich produkčných zariadení.
6. Doplnkové činnosti.

Opatrenie 2.3.1 Produktívne investície do akvakultúry (čl. 48.1.e, j) pre nasledovné aktivity:
1. Znižovanie negatívneho vplyvu alebo zvyšovanie pozitívneho vplyvu na životné prostredie a zvyšovanie efektívnosti využívania zdrojov.
2. Recirkulačné systémy

bližšie informácie nájdete na stránke:

Výzva č. 22/PRV/2017 na opatrenie 7, podopatrenie 7.4 pre obce do 1000 obyvateľov


Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila výzvu 31.5.2017 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV.
Oprávnené aktivity :
Aktivita č. 1 – investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia detských ihrísk, amfiteátrov a pod. Financovanie : 12 500 000 € (min. 10 000 € a max.: 150 000 €)

Administratívna záťaž pri registrovaní obchodných spoločností by sa mala znížiť

Rezort spravodlivosti na základe projektu by mal odstrániť administratívne bariéry nielen pre podnikateľské subjekty, ale aj pre súdy a ďalšie inštitúcie verejnej správy.

Hlavným cieľom národného projektu rezortu spravodlivosti s názvom „Obchodný register a životné situácie podnikateľov“ je znížiť administratívne zaťaženie a zjednodušenie služieb. Ako informoval tlačový odbor kancelárie Ministerstva vnútra SR, vyzvanie vyhlásil rezort vnútra, ktorý je riadiacim orgánom pre spomínaný operačný program. Na projekt je vyčlenených 950 tisíc eur. Projektom by sa tiež mala výrazne zvýšiť kvalita a dôveryhodnosť údajov zapísaných v obchodnom registri. Kľúčovým cieľom reformy v tejto oblasti je skrátenie času potrebného na zmeny v obchodnom registri. Zápis obchodnej spoločnosti či zmeny v nej sa budú v novom registri realizovať obratom. Zmeny sa dosiahnu aj vďaka úplnej elektronizácii jednotlivých úkonov na strane registrátorov.

Bližšie informácie nájdete tu:

Malí a začínajúci farmári sa k poľnohospodárskej pôde dostanú ľahšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR reflektuje na nedávno prijatú novelu Ústavy SR na ochranu poľnohospodárskej pôdy a do medzirezortného pripomienkového konania predkladá návrh novely zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (140/2014 Z. z.), v ktorom prináša účinné nástroje na jej ochranu proti špekulantom. Zavádza zároveň novú filozofiu prístupu k poľnohospodárskej pôde pre ľudí s aktívnym záujmom na jej využívanie pre potravinové účely.

– Prístup k poľnohospodárskej pôde pre SHR, malých i začínajúcich farmárov.
– Možnosť získať poľnohospodársku pôdu aj pre fyzické osoby.
– Zabránenie špekulatívnych nákupov pôdy na nepoľnohospodárske účely.

Podpora mladých slovenských umelcov

Nadácia Tatrabanka Nadácia sa rozhodla podporiť mladých nových umelcov, prostredníctvom  skúsených a renovovaných pedagógov  s tvorivým procesom. Cieľom je vytvorenie umeleckého diela z radu študentov.