Monthly Archives: apríl 2018

40. VÝZVA – Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlasilo 40. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí) s indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 17 000 000 €.

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty:
1. Subjekty verejnej správy:
a) ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy),
b) štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie,
c) ostatné subjekty verejnej správy,
d) obce a vyššie územné celky,
e) rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom,
f) združenia s výlučnou účasťou obcí, ktoré vznikli na základe zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 20b až § 20f) alebo na základe zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (§ 20f až §21). V Registri organizácií vedenom Štatistickým registrom Slovenskej republiky musia mať takéto združenia zároveň v rámci druhu vlastníctva evidované „Vlastníctvo územnej samosprávy“.
2. Združenia fyzických alebo právnických osôb.
3. Združenia fyzických osôb.
4. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

ELEKTROMOBILITA

Environmentálny fond poskytuje podporu formou dotácie na činnosť J1: Podpora elektromobility. Podpora je určená na dosiahnutie zníženia množstva vypustených znečisťujúcich látok prostredníctvom využívania elektromobilu. Predmetom podpory bude nákup nových vozidiel s elektrickým pohonom (elektromobilov).

Oprávnení žiadatelia: obce, VÚC
Maximálna výška podpory: 30 000,00 €
Výška spolufinancovania: 5 %
Dátum ukončenia: 02.05.2018

39. VÝZVA – Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila výzvu zameranú na podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území.

Oprávnený typ aktivity:
A.Vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky. V rámci uvedeného typu aktivity bude podpora zameraná na podaktivitu – A1 Vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie.

Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018. Cieľom výzvy je zlepšiť kvalitu a funkčnosť telocviční a zvýšiť počet učebných priestorov – telocviční určených na výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej výchovy formou:

  • dostavby telocvične,
  • rekonštrukcie telocvične alebo
  • výstavby novej telocvične.