Monthly Archives: november 2018

Gymnázia zaostrite pozornosť! Je tu výzva pre Vás!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásil výzvu na zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu. Viac informácii sa dozviete tu

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika


Zámerom výzvy je príprava a vykonávanie spoločných odborných vzdelávacích a školiacich programov, ktorých výstupom sa zvýši relevantnosť obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce na úrovni česko – slovenského pohraničia – NUTS III.

Výzva „V základnej škole úspešnejší“ opäť vyhlásená!!!

Zvýšenie inkluzívnosti!  Rovnaký prístup ku každému! Zvýšenie finančného ohodnotenia!

Cieľom výzvy je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov prostredníctvom vytvorenia nového pracovného miesta na pozície Pedagogický asistent, Inkluzívny tím (školský psychológ, špeciálny/sociálny pedagóg), Asistent učiteľa. 

Rozvojom environmentálnej infraštruktúry → k lepšej kvalite života!

Ministerstvo životného prostredia SR v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia podporí projekty, ktoré prispejú k udržateľnému využívaniu prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry. Zapojte sa do VÝZVY na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE) a prispejte tak k zníženiu znečisťovania ovzdušia a zlepšeniu jeho kality. 

Získajte ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám s IROP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 07. 11. 2018 VÝZVU na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni. 

Záujemcovia o zvýšenie kapacít infraštruktúry pre materské školy zbystrite pozornosť!

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

vyhlásilo dňa 05. 11. 2018

otvorenú VÝZVU na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok
na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl
so špecifickým cieľom zvýšiť hrubú zaškolenosť detí materských škôl.