Monthly Archives: december 2016

Vzdelávanie pre 21. storočie – IT Akadémia

Špecifický cieľ: 1.3.1 Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce

Intenzita pomoci pre žiadateľa/partnera je stanovená nasledovne:
príspevková organizácia
zdroje EÚ (ESF) 85%
štátny rozpočet 15%

verejné vysoké školy
zdroje EÚ (ESF) 85%
štátny rozpočet 10%
spolufinancovanie 5%

viac informácií nájdete TU

Podpora samozamestnania mladých ľudí

Výzva vyhlásená od: 13.12.2016 do: 23.06.2017
Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne:
– Termín uzavretia 1. kola 22. 02. 2017
– Termín uzavretia 2. kola 21. 04. 2017
– Termín uzavretia 3. kola 23. 06. 2017

Vzdelávanie pre 21. storočie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt „IT Akadémia- vzdelávanie pre 21. storočie“.

Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že Implementačná agentúra MPSVR SR vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na „Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí„.

Investičná priorita:
2.1 Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce, vrátane mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných komunít, vrátane vykonávania systému záruk pre mladých ľudí

Špecifický cieľ:
2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce

Výška finančných prostriedkov (zdroje EÚ): 10 000 000 €

Termíny jednotlivých kôl výzvy:

 • Termín uzavretia 1. kola 22. 02. 2017
 • Termín uzavretia 2. kola 21. 04. 2017
 • Termín uzavretia 3. kola 23. 06. 2017

Oprávnení žiadatelia:

 • zamestnávatelia – podnikateľské subjekty,
 • obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto,
 • VÚC a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je vyšší územný celok,
 • občianske združenia,
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
 • nadácie,
 • miestne akčné skupiny.

Viac informácii sa dozviete tu

Podpora sociálnych podnikov a svojpomocnej výstavby

MV Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) poskytne 13 500 000€ pre svojpomocnú výstavbu obydlí a podporu sociálnych podnikov. Je určená pre marginalizované rómske komunity.

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

Enviromentálny fond vyhlásil výzvu týkajúcu sa zvýšenia energetickej účinnosti verejných budov s názvom L3
Oprávnený žiadateľ:
a) Obec
b) Príspevková organizácia
c) Rozpočtová organizácia
d) Samosprávny kraj
e) Príspevková organizácia
f) Rozpočtová organizácia

Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom pre rok 2017 -Enviromentálny fond

Enviromentálny fond vyhlásil výzvu na Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom.

Oprávnený žiadateľ:
A) Obec B) Združenie obcí
Žiadosť musí byť predložená najneskôr v lehote do 15.03.2017
Maximálna výška podpory formou dotácie v rámci činnosti C4 je 50 000,- EUR na jednu žiadosť s nezákonne umiestneným odpadom. Maximálna miera podpory je 95% z oprávnených nákladov projektu/časti projektu,

Interreg V-A Slovenská republika – Rakúska republika

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvy v rámci cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Rakúskom.
Kódy výziev:
INTERREG V-A SK-AT/2016/01
INTERREG V-A SK-AT/2016/02
INTERREG V-A SK-AT/2016/03
INTERREG V-A SK-AT/2016/04
Viac na stránkach MPSR

Dotácia na podporu ľudských práv, slobôd a zamedzeniu diskriminácie

Ministerstvo Spravodlivosti SRMinisterstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2017 v zmysle § 2 zákona:
na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na  predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
Dotáciu možno podľa účelu použitia poskytnúť na:
a) posilnenie efektívnosti vymáhateľnosti ľudských práv a slobôd,
b) podporu aktívnej občianskej spoločnosti,
c) podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania,
d) podporu výchovy a vzdelávania detí a mládeže,
e) podporu vzdelávania a školenia,
f) zvyšovanie informovanosti verejnosti a vzdelávanie profesijných skupín,
g) poradenskú činnosť, monitorovaciu činnosť a bezplatnú právnu pomoc,
h) analytickú, expertnú a edičnú činnosť,
i) podporu spolupráce a partnerstva organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd,
j) zaobstaranie publikácií, učebných materiálov a pomôcok v oblasti ľudských práv a slobôd,
k) výdavky neziskových organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd a predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie,
l) podporu kultúrnych aktivít a spoločensko-vedných aktivít v oblasti ľudských práv a slobôd a predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie,
m) zlepšenie kvality života znevýhodnených skupín obyvateľstva.

„Chceš rozvíjať svoj talent? Podporíme ťa!“

axa-582x264AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis vyhlasuje grantový program „Chceš rozvíjať svoj talent? Podporíme ťa!“, ktorý nadväzuje na niekoľkoročnú tradíciu podpory AXA fondu pre mladé talenty v oblasti vedy, výskumu či umenia. Nadačný fond pomôže rozvinúť talent mladých ľudí od 15 do 26 rokov, ktorí túžia na sebe pracovať, no brzdí ich nedostatok finančných prostriedkov. Za žiaka vo veku 15 – 18 rokov podáva žiadosť jeho zákonný zástupca. Čistý mesačný príjem rodiny uchádzača, rozrátaný rovným podielom, nemôže byť vyšší ako 250 EUR na jedného člena domácnosti. Žiadateľ musí vo vybranej oblasti (veda, výskum, umenie) dosahovať výborné študijné výsledky, preukázať mimoškolské aktivity, napríklad účasť na olympiádach, súťažiach alebo sa aktívne angažovať v školských záujmových činnostiach.

Oprávnení žiadatelia:

 • žiaci stredných škôl
 • študenti vysokých škôl

Podpora môže byť poskytnutá na:

 • Náklady na zabezpečenie účasti na súťažiach, konferenciách, tréningoch, vzdelávacích seminároch, kurzoch a pod.
 • Náklady spojené s prípravou na súťaž, konferenciu a pod.
 • Náklady spojené s vyvíjaním učebnej pomôcky, softvéru, aplikácie, videa a pod.
 • Ďalšie náklady priamo sa viažuce na rozvíjanie nadania žiaka alebo študenta
 • Náklady na úhradu internátu alebo ubytovania počas štúdia môžu byť podporené max. do výšky 50 %.

Výška finančnej podpory:

Maximálna výška grantu, o ktorú môžete žiadať, je 2.000 EUR, minimálna výška je 500 EUR. AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis podporí žiadosti v celkovej sume 25 000 EUR.

Viac informácii sa dozviete tu