Monthly Archives: jún 2018

„Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska“

Národný projekt s názvom Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska (ďalej aj Zelené obce) je zameraný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území. Národný projekt sa zameriava najmä na realizačné opatrenia na úrovni obnovy, budovania a zachovania prírodných a poloprírodných oblastí, ako prvku zelenej infraštruktúry, a to prostredníctvom realizácie vegetačných prvkov.

Cieľom národného projektu je realizácia prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni prostredníctvom vegetačných prvkov a s nimi súvisiacimi činnosťami. Takto cielenou realizáciou vegetačných prvkov sa prispieva k vytvoreniu poloprírodných až prírodných krajinných štruktúr pre konkrétne územie, kde sú zohľadnené prirodzené špecifiká a ekosystémové funkcie. Predpokladaný termín spustenia formulárovej časti tohto webového sídla, prostredníctvom ktorého bude možné predkladať žiadosti o poskytnutie podpory z národného projektu je plánovaný na mesiace júlaugust 2018.

Viac info tu

Prevencia extrémizmu na rok 2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyčlenilo na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho podujatia v oblasti prevencie extrémizmu finančné prostriedky. Minimálna výška projektu je 15 000 €, maximálna výška projektu je 30 000 €. Uvedené finančné prostriedky budú poskytnuté žiadateľom formou dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva.

Základný cieľ:

  • Podporovať prevenciu extrémizmu u žiakov základných a stredných škôl.
  • Podporovať vyučovanie o holokauste s dôrazom na regionálnu históriu a využiť pritom historické udalosti a univerzálne hodnoty, národné a regionálne dejiny, všeobecné udalosti a konkrétne ľudské osudy a slovenské národné záujmy a ideály humanity.
  • Poskytnúť žiakom základných a stredných škôl možnosť hlbšieho vzdelávania a rozširovania vedomostného obzoru.
  • Podporovať kritické myslenie žiakov, schopnosť vnímať svet v súvislostiach, iniciovať ich záujem o vyššie vzdelanie, vytvárať priestor pre diskusiu, konfrontáciu názorov.

Grantový program “Tu sa nám páči, tu chceme žiť”

V Centre pre filantropiu veria, že budovanie zdravých komunít je najlepším nástrojom postupnej zmeny. Preto otvorili grantový program  Tu sa nám páči, tu chceme žiť”. Základnou ideou programu je rozvoj komunitného života a účasť ľudí, ktorí v danej lokalite bývajú alebo pracujú. Dôležitá je ich ochota pomôcť pri premene verejného priestranstva svojou dobrovoľníckou prácou, materiálnou pomocou, myšlienkami, či nápadmi. CPF podporia projekty verejnoprospešného charakteru, ktoré vychádzajú z potrieb miestnej komunity, smerujú k zvyšovaniu kvality života obyvateľov a budú realizované formou dobrovoľníckej práce. 

Uzávierka: 10. júl 2018
Maximálna výška grantu: 1 200 eur
Viac informácii sa dozviete tu

 

Grantový program “Gesto pre mesto”

V programe Gesto pre mesto podporí Raiffeisen banka projekty, ktoré sú prospešné svojmu okoliu a poslúžia na zlepšenie života nás všetkých. Najnovšia edícia programu, ktorá bude čoskoro spustená, sa sústredí na rozvoj telesnej kultúry. V jednotlivých mestách bude v spolupráci s odborníkmi vybratých 5 projektov. O konečnom víťazovi rozhodne verejnosť v online hlasovaní.

Maximálna výška grantu: 1 000 eur

Registrácia bude spustená 2. júla 2018 a potrvá do 15. augusta 2018.

Všetky potrebné a priebežne aktualizované informácie o programe si pozri TU.

Grantový program “Rozprúdime regióny”

Nadácia ZSE spustila v poradí 3. ročník svojho grantového programu Rozprúdime regióny, v rámci ktorého podporí projekty, ktorých ambíciou je zviditeľňovať a podporovať kultúrny, športový a komunitný život v obciach na celom západnom Slovensku. Obce a mestá, mimovládne organizácie, kultúrne inštitúcie, športové kluby, školy a školské zariadenia môžu prihlasovať svoje projekty najneskôr do 3. júla 2018 prostredníctvom registračného formuláru.

Podporené budú projekty:

  • verejnoprospešného charakteru s prínosom pre širokú verejnosť
  • prispievajúce k zviditeľneniu konkrétneho regiónu

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika – Rozvoj miestnych iniciatív

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2018/08.

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/08
Prioritná os 3: ROZVOJ MIESTNYCH INICIATÍV
Investičná priorita: 5. Podpora právne a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11b)
Špecifický cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov
Dátum vyhlásenia: 01.06.2018
Dátum uzavretia: 27.09.2018

42. Výzva – Informačné programy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo dňa 12.06.2018 výzvu zameranú na Informačné programy o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie v rámci špecifického cieľa 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

Informačné programy sa venujú najmä rizikám:

 • povodní,
 • zosuvov pôdy,
 • prívalových dažďov,
 • horúčav.

Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 07.06.2018 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na „Zvýšenie kvality vzdelávania na základných školách – čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť“.

Oprávnení žiadatelia:

 • základné školy s právnou subjektivitou,
 • zriaďovatelia základných škôl.