Category Archives: Výzvy 2017

Výzva o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, v súlade s Programom rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre projektové opatrenia PRV SR 2014 – 2020 týmto vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.
Podávanie a prijímanie žiadosti: 14.7.2017 – 25.8.2017

Dostavba, rekonštrukcia alebo výstavba novej telocvične na rok 2017 na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2017 vyčlenilo finančné prostriedky na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017. 

Cieľom výzvy je zlepšiť vybavenosť telocviční a zvýšiť počet učebných priestorov formou:

·  dostavby telocvične,
·  rekonštrukcie telocvične alebo
·  výstavby novej telocvične.

Termín uzavretia výzvy je 29. september 2017 do 14.00 h.

Podpora hasičských staníc a hasičských zbrojníc v obciach

Ministerstvo vnútraMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 17.7.2017 výzvu zameranú na zvýšenie ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií.
Oprávnení žiadatelia:

NFP zameraný na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného zverejnil 25. Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo zdrojov operačného programu. Výzva je zameraná na skvalitnenie monitorovania ovzdušia a to prostredníctvom podpory nasledovných podaktivít OP KŽP:

Pripravenosť ohľadom zvládania mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Operačný program Kvality životného prostredia vyhlásil výzvu s názvom zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy. V rámci špecifického cieľa je pre túto výzvu oprávnená nasledovná aktivita :
B: Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Príspevok na zateplenie rodinného domu pre FO

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z.  o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásilo dňa 29. júna 2017 výzvu č. 3/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2017.

Príspevok možno poskytnúť, ak

Podpora sociálno-kultúrnych potrieb pre rómsku komunitu

Ministerstvo vnútra Dotáciu možno poskytnúť občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby a ďalším organizáciám tretieho sektora; tiež obciam a vyšším územným celkom /vrátane nimi zriadených organizáciám/, či organizáciám plniacim úlohy v rámci integrovaného záchrannému systému.

„Zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia“

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 26.06.2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia.

Aktivizácia a podpora mladých NEET

Zo zdrojov EÚ je vyčlenených 30 000 000 € pre menej rozvinuté regióny na iniciatívu a podporu zamestnanosti u mladých ľudí.
Výzva vyhlásená od: 16.06.2017 do: 31.10.2017
Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne:
Termín uzavretia 1. kola 31. 08. 2017
Termín uzavretia 2. kola 31. 10. 2017

V prípade, že alokácia určená na výzvu nebude po ukončení procesu konania o žiadosti o NFP po termíne uzavretia 2. kola vyčerpaná, môžu byť stanovené ďalšie kolá výzvy.

Bližšie informácie nájdete na stránke

Vzdelávanie zástupcov organizácií pre zdravotne postihnutých


Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím. Špecifickým cieľom výzvy je prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie.Indikatívna výška finančných prostriedkov (zdroje EÚ) – 500 000€ ( z toho 400 00€ pre menej rozvinuté obce a 100 000€ pre viac rozvinuté obce)