Category Archives: Výzvy 2017

Výzva zameraná na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie vyhlasuje výzvu na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch.

Zdravšia výživa v školských zariadeniach

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva uchádzačov o zabezpečovanie činností v školskom programe pre školský rok 2017/2018 na predkladanie žiadostí o pridelenie maximálnej výšky pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach.

Získanie 5- až 13-tisíc eur na výstavbu nízkoenergetických drevodomov pre FO

Podporíme výstavbu drevených rodinných domov s nízkou potrebou energie. Na ich podporu sme vyčlenili v roku 2017 v rámci pilotného projektu jeden milión eur. Vyhlášku dal agrorezort do medzirezortného pripomienkového konania.
Cieľom opatrenia je aj zvýšenie domáceho spracovania a využitia surového dreva na Slovensku a s tým súvisiacej podpory zamestnanosti v regiónoch, kde má práve lesnícky a drevársky sektor potenciál dlhodobo udržiavať pracovné miesta. Vyhláškou chce agrorezort zvýšiť domáci dopyt po výrobkoch z dreva aj využitie a spracovanie surového dreva na Slovensku.

Výzva o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, v súlade s Programom rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre projektové opatrenia PRV SR 2014 – 2020 týmto vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.
Podávanie a prijímanie žiadosti: 14.7.2017 – 25.8.2017

Dostavba, rekonštrukcia alebo výstavba novej telocvične na rok 2017 na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2017 vyčlenilo finančné prostriedky na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017. 

Cieľom výzvy je zlepšiť vybavenosť telocviční a zvýšiť počet učebných priestorov formou:

·  dostavby telocvične,
·  rekonštrukcie telocvične alebo
·  výstavby novej telocvične.

Termín uzavretia výzvy je 29. september 2017 do 14.00 h.

Podpora hasičských staníc a hasičských zbrojníc v obciach

Ministerstvo vnútraMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 17.7.2017 výzvu zameranú na zvýšenie ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií.
Oprávnení žiadatelia:

NFP zameraný na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného zverejnil 25. Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo zdrojov operačného programu. Výzva je zameraná na skvalitnenie monitorovania ovzdušia a to prostredníctvom podpory nasledovných podaktivít OP KŽP:

Pripravenosť ohľadom zvládania mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Operačný program Kvality životného prostredia vyhlásil výzvu s názvom zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy. V rámci špecifického cieľa je pre túto výzvu oprávnená nasledovná aktivita :
B: Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Príspevok na zateplenie rodinného domu pre FO

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z.  o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásilo dňa 29. júna 2017 výzvu č. 3/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2017.

Príspevok možno poskytnúť, ak

Podpora sociálno-kultúrnych potrieb pre rómsku komunitu

Ministerstvo vnútra Dotáciu možno poskytnúť občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby a ďalším organizáciám tretieho sektora; tiež obciam a vyšším územným celkom /vrátane nimi zriadených organizáciám/, či organizáciám plniacim úlohy v rámci integrovaného záchrannému systému.